svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

โผล่อีกแล้ว “IUU HUNTER RETURNS” เปิดตำนานใหม่มือปราบประมงผิดกฎหมาย

31 ธันวาคม 2565

“IUU HUNTER RETURNS ” โผล่อีกแล้ว ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วงในเผยมาคราวนี้ ปฏิบัติการเข้มข้น ลุยจับดะตามใบสั่งอียู –ปราบคอรัปชั่น ทั้งทางบก-ทะเล ถอดโมเดลส่วย! กรมอุทยานแห่งชาติฯ ชี้ถ้าไม่ได้ทำผิด จะต้องกลัวอะไร?

แหล่งข่าววงการประมง เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า  ภายหลังจากการประชุมสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 11-14 ตุลาคม 2565  ทางสหภาพยุโรปได้มีข้อสรุปร่วมกันในการประชุมว่าประเทศไทยจะต้องพัฒนาปรับปรุงประมงไอยูยู จำนวน 35 ข้อ โดยทั้ง 35 ข้อ ก็จะถูกขีดเส้นว่าอียูจะมาประเมินทั้ง 35 ข้อ ในเดือนมิถุนายน  2566  ซึ่งเท่ากับว่าหลังปีใหม่จะมีเวลาทำงานเพียง 6 เดือนเท่านั้น

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

 

ทาง พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติจึงได้สั่งการให้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รองผบ.ตร.) มารับผิดชอบงานนี้ จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งคณะทำงานขึ้น 2 ชุด ได้คณะทำงานวิเคราะห์สถานการณ์การตรวจ ติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังการทำการประมง และแรงงานในภาคประมง

 

หน้าที่และอำนาจ

(1) วิเคราะห์ ติดตาม รวบรวม สถานการณ์ ข้อมูล ข้อสารสนเทศต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับการตรวจติดตาม ควบคุม เฝ้าระวัง การบริหารจัดการการทำการประมง การตรวจสอบย้อนกลับ และแรงงานในภาคประมงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รองฯ จักริน และ อ.จ๊ะ คู่หูมือปราบประมงผิดกฏหมาย

 

(2) เสนอแนะข้อมูลตาม (1) ต่อคณะทำงานปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในการต่อต้านการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ

 

(3) ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคประชาสังคม เพื่อจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานหรือให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของคณะทำงาน

 

(4) ประสานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐหรือ ภาคเอกชน เพื่อเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ มาให้คำปรึกษา ให้ข้อมูล ให้ข้อคิดเห็น เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็น

 

(5) รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะอนุกรรมการฯ

 

(6) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โผล่อีกแล้ว “IUU HUNTER RETURNS” เปิดตำนานใหม่มือปราบประมงผิดกฎหมาย

 

โผล่อีกแล้ว “IUU HUNTER RETURNS” เปิดตำนานใหม่มือปราบประมงผิดกฎหมาย

 

 

 

ส่วนคณะที่ 2 ก็คือ คณะทำงานปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในการต่อต้านการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือ “IUU   Hunter” ที่เข้มข้น เพราะ   1 ใน 35 ข้อ จะมีเรื่องการจับสัตว์น้ำวัยอ่อนเกินขนาดขีดเส้นให้ประเทศไทยต้องแก้ไข ก่อนมิถุนายน ปี 2566 รวมทั้งเรื่องแรงงานประมง ซึ่งประเทศไทยตั้งเป้าต้องขึ้นเทียร์ 1 เพราะฉะนั้นจึงมีการปรับปรุง พัฒนารูปแบบ “IUU   Hunter”ให้กว้างขวางและเข้มข้นเพิ่มมากขึ้น โดยจะมีชุดชุดปฏิบัติการด้านการตรวจสอบเพิ่มประสิทธิภาพด่านตรวจประมง (รายชื่อชุดปฏิบัติการปรากฏตามบัญชีแนบท้าย ข)

 

(1) ชุดปฏิบัติการด้านการตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์แจ้งเข้าออกเรือประมง(รายชื่อชุดปฏิบัติการปรากฎตามบัญชีแนบท้าย ค)

 

(2) ชุดปฏิบัติการด้านการตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจกลางทะเล (รายชื่อชุดปฏิบัติการปรากฏตามบัญชีแนบท้าย ง)

 

โผล่อีกแล้ว “IUU HUNTER RETURNS” เปิดตำนานใหม่มือปราบประมงผิดกฎหมาย

 

(3) ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (รายชื่อชุดปฏิบัติการปรากฏตามบัญชีแนบท้าย จ) หรือปฏิบัติงานตามที่ประธานคณะทำงานมอบหมาย

 

(4) ชุดปฏิบัติการสนับสนุนการตรวจสอบการทำประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (รายชื่อชุดปฏิบัติการปลากฏตามบัญชีแนบท้าย ฉ)

 

โดยก่อนออกปฏิบัติงานให้ขออนุมัติต่อประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการทำประมง และแรงงานในภาคประมง โดยผ่านประธานคณะทำงานปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

 

ทั้งนี้ ให้ใช้งบประมาณของกรมประมง หรืองบประมาณของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของคณะทำงานและชุดปฏิบัติการ กำลังหลังจะมาจากศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรีและแรงงานในภาคประมงของสภาตำรวจแห่งชาติ(ศพดส.ตร.) เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ซึ่งตอนนี้ชุดนี้ได้เตรียมข้อมูลไว้หมดแล้ว

 

โผล่อีกแล้ว “IUU HUNTER RETURNS” เปิดตำนานใหม่มือปราบประมงผิดกฎหมาย

"หลังปีใหม่จะเริ่มปฏิบัติการ การปฏิบัติการนี้จะเน้นเพิ่มน้ำหนักในการทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นหลัก ถอดโมเดลระบบส่วยในกรมอุทยานฯ มองว่ากรมประมงยังมีเรื่องปล่อยปละละเลยในเรื่องการจับสัตว์น้ำวัยอ่อน อย่างมากผิดปกติ ทำให้เกิดความสงสัยในเรื่องคอรัปชั่นในส่วนของเจ้าหน้าที่ ไม่เฉพาะกรมประมงอย่างเดียว ยังรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง" แหล่งข่าวกล่าว ย้ำในช่วงท้าย

 

 

โผล่อีกแล้ว “IUU HUNTER RETURNS” เปิดตำนานใหม่มือปราบประมงผิดกฎหมาย

 

โผล่อีกแล้ว “IUU HUNTER RETURNS” เปิดตำนานใหม่มือปราบประมงผิดกฎหมาย