สัมมนาหอการค้าฯ พร้อมชงสมุดปกขาว BCG – ESG เพิ่มขีดแข่งขันประเทศ

26 พ.ย. 2565 | 02:09 น.

สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ อุบลราชธานี ระดมสมองฟื้นเศรษฐกิจไทย “สนั่น” เผยเตรียมชงสมุดปกขาวรัฐบาลเพิ่มขีดแข่งขันประเทศผ่านเศรษฐกิจ BCG และ ESG “วราวุธ” ติวเข้มการปรับตัวของประเทศและผู้ประกอบการสู่ธุรกิจ BCG เพื่อความยั่งยืน

หอการค้าไทยจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565  ณ จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้หัวข้อ “Connect the dots :  Enhancing Thailand Competitiveness”

 

นายสนั่น  อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ในงานสัมมนาครั้งนี้ หอการค้าไทยได้ชูประเด็นการเดินหน้าสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผ่านการขับเคลื่อน BCG (Bio-เศรษฐกิจชีวภาพ, Circular-เศรษฐกิจหมุนเวียน, Green-เศรษฐกิจสีเขียว) และ ESG (Environment-สิ่งแวดล้อม, Social-สังคม , Governance-ธรรมาภิบาล) อย่างจริงจัง

 

นายสนั่น  อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 

ทั้งนี้โมเดลแศรษฐกิจและโมเดลธุรกิจข้างต้น จะถูกบรรจุเป็นข้อเสนอในสมุดปกขาว เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลในช่วงท้ายของการสัมมนาฯ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้เรียนเชิญนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้นกล่าวบนเวทีในประเด็นการปรับตัวของประเทศไทยและผู้ประกอบการไทยสู่ธุรกิจ BCG และการนำแนวทาง ESG มาใช้เพื่อความยั่งยืน และเป็นประเด็นต่อเนื่องจากที่ประชุม COP27 ด้วย จึงเชื่อว่าจะช่วยเสริมกระแสการตื่นตัวของภาคเอกชนในต่างจังหวัดได้มากยิ่งขึ้นด้วย

 

นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

คาดว่าตลอดเวลาของการจัดงาน จะมีผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐ และ เอกชนทั่วประเทศ เดินทางมาไม่ต่ำกว่า 1,000 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัด กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ซึ่งจะมีส่วนช่วย สร้างความคึกคักและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานีด้วย 

นอกจากนี้ในปี 2566 ถือเป็นปีที่สำคัญอีกปีหนึ่ง ซึ่งหอการค้าไทยจะครบรอบ 90 ปี และมีเป้าหมาย สำคัญคือ การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยหอการค้าไทย หอการค้าจังหวัด และเครือข่ายทั่วประเทศ จะร่วมกันส่งเสริมความเข้มแข็งของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยให้สามารถแข่งขันได้ โดยตั้งเป้าหมายระดมสมาชิกเพิ่มจาก 1 แสนราย เป็น 2 แสนราย ภายใน 3 ปีข้างหน้า (ภายในปี 2568)