ปี 2566 ร้องขอเปิดโควตาไกลโฟเซต จำนวน 5.3 หมื่นตัน

20 พ.ย. 2565 | 03:44 น.

เครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง ร้อง กมธ.เกษตรฯ ขอให้ กรมวิชาการเกษตร เปิดโควตาไกลโฟเซต ปี 2566 จำนวน 5.3 หมื่นตัน หลังจากปีที่ผ่านมาไม่เพียงพอ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ต้นทุนพุ่ง ขีดเส้น 1 เดือน ต้องมีคำตอบ

นางสาวอัญชุลี ลักษณ์อำนวยพร ประธานเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า วันพรุ่งนี้ (21 พ.ย.65) เครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง จะยื่นหนังสือถึงพลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เรื่อง นำส่งข้อมูลประกอบการพิจารณานำเข้าไกลโฟเซต ตามการพิจารณาศึกษาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร กรณีขาดแคลนสารไกลโฟเซตเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม พร้อมกับสำเนาถึง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

 

สืบเนื่องจากคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ได้ทำการประชุมพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนตังกล่าว จาก คณะอนุกรรมาธิการปัจจัยการผลิตแล้ว " เห็นสมควรให้ทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร กรณีขาดแคลนสารไกลโฟเซตในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

 

ตามการสรุปแนวทางการดำเนินการในประเด็นเรื่องร้องเรียนฯคือ การนำเข้าสารไกลโฟเซตได้ตามปริมาณที่สอดคล้องกับพื้นที่และจำนวนเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด และทันห้วงเวลาเพาะปลูกพืชไร่  ชนิดและไม้ผล สำหรับในส่วนการปฏิบัติของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนั้น

 

 

 คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีขาดแคลนไกลโฟเชตแล้ว พร้อมขอให้แจ้งผลการดำเนินการให้ทราบต่อไป " ความละเอียดดังทราบแล้วนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กรมวิชาการเกษตร ในฐานะผู้กำกับและรับผิดชอบการอนุญาตนำเข้าไกโฟเซต เพิกเฉยต่อหนังสือคณะกรรมาธิการในการเผยแพร่เอกสารให้ผู้ร้องทราบ และ ไม่ได้มีการนำเข้าไกลโฟเซตเพิ่มเติม จากการขาดแคลนไกลโฟเซตใช้ซึ่งกว่าที่จะดำเนินการกระบวนการนำเข้าไกลโฟเซต ก็จวนเจียนถึงช่วงเวลาเพาะปลูกพืชไร่ ชนิด และ ไม้ผล แล้ว อันอาจส่งผลให้มีราคาเพิ่มขึ้น เพราะไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรด้วยเหตุดังที่กล่าวมาข้างต้น

 

ปี 2566 ร้องขอเปิดโควตาไกลโฟเซต จำนวน 5.3 หมื่นตัน

 

ทางเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง ในฐานะผู้ร้อง ใคร่ขอเสนอข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณานำเข้าไกลโฟเซต ประจำปี 2566 ประกอบด้วย ชนิดพืชที่ปลูก , จำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ,จำนวนเนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) , ความถี่ในการใช้ไกลโฟเชต และ ปริมาณรวมทั้งหมดตามที่ต้องการใช้เพื่อช่วยพิจารณาอย่างเร่งด่วน ในการแก้ไขความเดือดร้อนของเกษตรกร จากการขาดแคลนสารไกลโฟเซตใช้ในการการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

 

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 11  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ . 2539  ประกอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และ ฉบับที่ 2  พ.ศ.2562 ขอคำตอบภายใน 1 เดือน 

 

 

 

ปี 2566 ร้องขอเปิดโควตาไกลโฟเซต จำนวน 5.3 หมื่นตัน

 

 

ปี 2566 ร้องขอเปิดโควตาไกลโฟเซต จำนวน 5.3 หมื่นตัน

 

 

ปี 2566 ร้องขอเปิดโควตาไกลโฟเซต จำนวน 5.3 หมื่นตัน