เริ่มแล้ว ขยายเวลามาตรการ "ฟรีวีซ่าอินเดีย-ไต้หวัน" อยู่ไทยไม่เกิน 30 วัน

10 พ.ค. 2567 | 22:08 น.

เริ่มแล้ว ขยายระยะเวลา มาตรการการยกเว้นการตรวจลงตรา หรือ Visa free ให้แก่นักท่องเที่ยวอินเดียและไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค.  – 11 พ.ย. 2567 ให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน

เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เปิดเผยว่า รัฐบาลไทยเห็นชอบการต่ออายุมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางอินเดียและไต้หวัน ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน ต่อเนื่องจากมาตรการระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 – 10 พฤษภาคม 2567

โดยการต่ออายุมาตรการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม – 11 พฤศจิกายน 2567 และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมุ่งอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวอินเดียและไต้หวันในการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว

เริ่มแล้ว ขยายเวลามาตรการ \"ฟรีวีซ่าอินเดีย-ไต้หวัน\" อยู่ไทยไม่เกิน 30 วัน

สำหรับมาตรการฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวไต้หวันและอินเดีย เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) (31 ต.ค. 66) ที่เห็นชอบยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือ วีซ่าฟรี เพิ่มเติมอีก 2 ประเทศ คือ“สาธารณรัฐอินเดียและไต้หวัน” เป็นกรณีพิเศษและเป็นการชั่วคราว โดยให้อยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 30 วัน มาตรการนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. 66 – 10 พ.ค. 67 เป็นเวลา 6 เดือน

จากสิถิติข้อมูลนักท่องเที่ยวจากอินเดียและไต้หวัน พบว่า ตั้งแต่เดือนม.ค. – กย. 66 มีนักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางเข้าไทย 1,162,251 คน และคาดว่าภายในสิ้นปี 66 จะเดินทางเข้าไทยอีกประมาณ 1.55 ล้านคน

เริ่มแล้ว ขยายเวลามาตรการ \"ฟรีวีซ่าอินเดีย-ไต้หวัน\" อยู่ไทยไม่เกิน 30 วัน

โดยนักท่องเที่ยวอินเดียใช้จ่ายประมาณ 41,000 บาท/การมาท่องเที่ยว 1 ครั้ง

ขณะที่ไต้หวัน ใช้จ่ายประมาณ 43,000 บาท/การมาท่องเที่ยว 1 ครั้ง

คาดว่าภายในปี 66 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยประมาณ 700,000 คน

เริ่มแล้ว ขยายเวลามาตรการ \"ฟรีวีซ่าอินเดีย-ไต้หวัน\" อยู่ไทยไม่เกิน 30 วัน

 

ภาพประกอบ Generated by Ai