AWC ผนึก สภาหอการค้า- ม.หอการค้า พัฒนาบุคลากรคุณภาพ ป้อนท่องเที่ยว

15 ม.ค. 2567 | 12:09 น.

AWC จับมือ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือพัฒนาบุคลากรคุณภาพอย่างยั่งยืน สร้าง AWC NextGen Workforce เสริมแกร่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการท่องเที่ยวไทย

KEY

POINTS

รศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการแก่นักศึกษาสู่การเป็น Practice-University เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการแก่นักศึกษาให้มีความพร้อม เสริมสร้างความมั่นใจเมื่อก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานจริง 

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ AWC ในครั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ทำงานจริงให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในทุกสาขาวิชา ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดย AWC จะเป็นผู้ให้คำปรึกษา และความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

พร้อมจัดส่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มาเป็นอาจารย์ผู้สอน หรือจัดการบรรยายพิเศษในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ขณะที่นักศึกษาจะได้รับโอกาสในฝึกงานกับทางกลุ่มบริษัทในเครือ AWC ซึ่งจะให้ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านผู้มีประสบการณ์จริงในสาขาหรือสายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากกลุ่มพันธมิตรระดับโลกของ AWC ตลอดจนได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง พร้อมสร้างโอกาสในการวางแผนอาชีพให้กับนักศึกษาต่อไปในอนาคต

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC กล่าวว่า ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน AWC มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมในวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาบุคคลากรให้ประเทศอย่างยั่งยืนโดยการรวมพลังกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ และมีความผูกพันกับการเจริญเติบโตของธุรกิจการค้าของไทยมายาวนาน 

ทั้งการสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษา การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการเปิดโอกาสในเส้นทางอาชีพ และการฝึกงานในกลุ่มบริษัทและโครงการในเครือ AWC ทั้งในส่วนของงานบริหาร งานลงทุน และงานพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบของ AWC ที่ได้ผนึกกำลังพัฒนากับพันธมิตรระดับโลก

 รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality) และกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Retail, Wholesale, Commercial) เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในสนามธุรกิจจริง รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน 

ความร่วมมือนี้เป็นความตั้งใจของ AWC ที่จะเชื่อมสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับประเทศและระดับโลกในโครงการ AWC NextGen Workforce  เพื่อสร้างบุคคลากรที่มีศักยภาพสูงมาร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยวยั่งยืนให้ประเทศไทย

ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ตอกย้ำพันธกิจขององค์กรในการ "สร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า" (Building a Better Future) และความมุ่งมั่นที่จะสร้างความยั่งยืนด้านทรัพยากรบุคคล หรือ Better People ให้กับประเทศไทย ไปพร้อมกับการส่งมอบแนวคิดและปรัชญาการดำเนินงานของ AWC 

ภายใต้ “ค่านิยมองค์กร” (AWC Core Values) ที่ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ยึดมั่นในความดี (Integrity) ที่มีความทุ่มเทด้วยหัวใจ (Passion) ร่วมสร้างผลงานสู่เป้าหมายเดียวกันผ่านกระบวนการคิดและการทำงาน (Result Oriented) ในการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจเหนือความคาดหมาย (Customer Centric) เพื่อส่งมอบคุณค่าอันภาคภูมิใจ (Caring) สู่สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติโดยรวมอย่างยั่งยืน

วันนี้(วันที่ 15 มกราคม 2567) -บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมบริการในอาเซียน ลงนามความร่วมมือด้านการผลิต ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพร่วมกัน 

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการสร้างบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร และตลาดแรงงานสากล เป็นการร่วมสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพออกสู่เส้นทางอาชีพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ AWC NextGen Workforce ที่ AWC จะร่วมกับสถาบันการศึกษาระดับประเทศและระดับโลก

AWC ผนึก สภาหอการค้า- ม.หอการค้า พัฒนาบุคลากรคุณภาพ ป้อนท่องเที่ยว

รวมไปถึงพันธมิตรระดับโลกของ AWC ในการพัฒนาบุคคลากรรุ่นใหม่เพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ AWC ซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อไลฟ์สไตล์และการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีการเติบโตของโครงการต่างๆ ทั่วประเทศ

ทำให้ AWC และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความต้องการบุคลากรคุณภาพ โดยความร่วมมือในครั้งนี้มีส่วนสำคัญในการผนึกกำลังสร้างเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน  ภายใต้การผสานศักยภาพของสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทในการผลิตบุคลากรคุณภาพ กับองค์กรธุรกิจที่เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและธุรกิจ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมสร้างสรรค์หลักสูตรและบุคลากรที่ตอบโจทย์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นำการสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยั่งยืน ด้วยการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสูงเพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไปในอนาคต

รศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการแก่นักศึกษาสู่การเป็น Practice-University เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการแก่นักศึกษาให้มีความพร้อม เสริมสร้างความมั่นใจเมื่อก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานจริง 

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ AWC ในครั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ทำงานจริงให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในทุกสาขาวิชา ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดย AWC จะเป็นผู้ให้คำปรึกษา และความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

พร้อมจัดส่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มาเป็นอาจารย์ผู้สอน หรือจัดการบรรยายพิเศษในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ขณะที่นักศึกษาจะได้รับโอกาสในฝึกงานกับทางกลุ่มบริษัทในเครือ AWC

ส่งผลให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านผู้มีประสบการณ์จริงในสาขาหรือสายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากกลุ่มพันธมิตรระดับโลกของ AWC ตลอดจนได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง พร้อมสร้างโอกาสในการวางแผนอาชีพให้กับนักศึกษาต่อไปในอนาคต

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC กล่าวว่า ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน AWC มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมในวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาบุคคลากรให้ประเทศอย่างยั่งยืนโดยการรวมพลังกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ และมีความผูกพันกับการเจริญเติบโตของธุรกิจการค้าของไทยมายาวนาน 

ทั้งการสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษา การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการเปิดโอกาสในเส้นทางอาชีพ และการฝึกงานในกลุ่มบริษัทและโครงการในเครือ AWC ทั้งในส่วนของงานบริหาร งานลงทุน และงานพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบของ AWC ที่ได้ผนึกกำลังพัฒนากับพันธมิตรระดับโลก

รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality) และกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Retail, Wholesale, Commercial) เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในสนามธุรกิจจริง รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน 

ความร่วมมือนี้เป็นความตั้งใจของ AWC ที่จะเชื่อมสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับประเทศและระดับโลกในโครงการ AWC NextGen Workforce  เพื่อสร้างบุคคลากรที่มีศักยภาพสูงมาร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยวยั่งยืนให้ประเทศไทย

ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ตอกย้ำพันธกิจขององค์กรในการ "สร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า" (Building a Better Future) และความมุ่งมั่นที่จะสร้างความยั่งยืนด้านทรัพยากรบุคคล หรือ Better People ให้กับประเทศไทย ไปพร้อมกับการส่งมอบแนวคิดและปรัชญาการดำเนินงานของ AWC 

ภายใต้ “ค่านิยมองค์กร” (AWC Core Values) ที่ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ยึดมั่นในความดี (Integrity) ที่มีความทุ่มเทด้วยหัวใจ (Passion) ร่วมสร้างผลงานสู่เป้าหมายเดียวกันผ่านกระบวนการคิดและการทำงาน (Result Oriented) ในการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจเหนือความคาดหมาย (Customer Centric) เพื่อส่งมอบคุณค่าอันภาคภูมิใจ (Caring) สู่สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติโดยรวมอย่างยั่งยืน