svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กพท.ปรับลดขั้นตอนเครื่องบินไพรเวทเจ็ทไทย-ต่างชาติ ขอทำบินในไทย

26 ตุลาคม 2566

กพท.หรือ CAAT ปรับลดขั้นตอนการขออนุญาตการบินอากาศยานส่วนบุคคลสัญชาติไทยและต่างประเทศ ซึ่งทำการบินในราชอาณาจักรไทย กระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)หรือ กพท. ปรับลดขั้นตอนการอนุญาตการบินอากาศยานส่วนบุคคล (ไพรเวท เจ็ท) สอดรับนโยบายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่มอบหมายให้หน่วยงานรัฐเร่งปรับปรุงกระบวนการทำงาน ลดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ส่งเสริมเป้าหมายกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

โดย CAAT ได้ปรับปรุงการดำเนินการเพื่อให้นักเดินทางกลุ่มพรีเมียมที่นิยมใช้อากาศยานส่วนบุคคลได้รับการอนุญาตในการทำการบินภายในประเทศรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนี้

อากาศยานส่วนบุคคลสัญชาติไทย

อากาศยานส่วนบุคคลสัญชาติไทย ที่ได้รับใบอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคล สามารถทำการบินเดินทางภายในประเทศได้ตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคล โดยไม่ต้องขออนุญาตทำการบินผ่านระบบ Flight Permit Online System (FPOS) 

ยกเว้นการทำการบินออกนอกราชอาณาจักร และการทำการบินไปยัง/มาจาก ท่าอากาศยานหัวหิน ซึ่งยังคงกำหนดให้เป็นเขตพระราชฐานที่ต้องขออนุญาตก่อนทำการบินทุกครั้ง

โดยการทำการบินเข้าออกท่าอากาศยานแต่ละแห่งที่มีความหนาแน่นในการใช้บริการแตกต่างกันสามระดับมีรายละเอียด ดังนี้

  • ท่าอากาศยานที่มีความหนาแน่นน้อย (ระดับหนึ่ง) ไม่ต้องขอรับการจัดสรรเวลาการบิน (Slot) ได้แก่ ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ทั้งหมด ยกเว้น ท่าอากาศยานกระบี่ (ซึ่งเป็นท่าอากาศยานระดับสอง) 
  • ท่าอากาศยานที่มีความหนาแน่นปานกลาง (ระดับสอง) ต้องขอรับการจัดสรรเวลาการบิน (Slot) จาก CAAT และหน่วยงานของท่าอากาศยาน ได้แก่ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 
  • ท่าอากาศยานที่มีความหนาแน่นมาก (ระดับสาม) ต้องขอรับการจัดสรรเวลาการบิน (Slot) จาก CAAT ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานสมุย 

ทั้งนี้ CAAT ได้ปรับลดระยะเวลาการอนุญาตทำการบิน จากเดิม 24 ชั่วโมง เป็น 3 ชั่วโมง สำหรับ

การทำการบินที่ต้องขออนุญาต ยกเว้นกรณีขอจอดอากาศยาน ณ สนามบินปลายทางเป็นระยะเวลานานกว่าที่ท่าอากาศยานกำหนดไว้สูงสุด (Maximum Ground Time) ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาพิจารณาและการอนุมัติของแต่ละท่าอากาศยาน

ทั้งนี้ การอนุญาตทำการบินภายใน 3 ชั่วโมง สำหรับเที่ยวบินที่จะทำการบินภายในวันที่ขออนุญาตเท่านั้น (กรณีที่ขออนุญาตล่วงหน้าเกินกว่า 24 ชั่วโมง จะได้รับอนุญาตให้ทำการบินตามที่ต้องการปกติ)

อากาศยานส่วนบุคคลต่างประเทศ 

หากทำการบินเข้า/ออก ราชอาณาจักรไทยและทำการบินภายในราชอาณาจักรไทย ต้องขออนุญาตและต้องได้รับอนุญาตจาก CAAT ในการทำการบินขึ้นลงในราชอาณาจักรไทยตามมาตรา 28 แห่ง พรบ.เดินอากาศ 2497 

โดยจะต้องขออนุญาตทำการบินผ่านระบบ Flight Permit Online System (FPOS) ทุกครั้งที่มีการทำการบิน และการทำการบินเข้าออกท่าอากาศยานแต่ละระดับ
มีรายละเอียด ดังนี้

  • ท่าอากาศยานที่มีความหนาแน่นน้อย (ระดับหนึ่ง) ไม่ต้องขอรับการจัดสรรเวลาการบิน (Slot) ได้แก่ ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ทั้งหมด ยกเว้น ท่าอากาศยานกระบี่ (ซึ่งเป็นท่าอากาศยานระดับสอง)
  • ท่าอากาศยานที่มีความหนาแน่นปานกลาง (ระดับสอง) ต้องขอรับการจัดสรรเวลาการบิน (Slot) จาก CAAT และหน่วยงานของท่าอากาศยาน ได้แก่ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
  • ท่าอากาศยานที่มีความหนาแน่นมาก (ระดับสาม) ต้องขอรับการจัดสรรเวลาการบิน (Slot) จาก CAAT ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานสมุย

CAAT ได้ปรับลดระยะเวลาการอนุญาตทำการบินสำหรับอากาศยานส่วนบุคคลต่างประเทศในการบินเข้าออกท่าอากาศยานระดับหนึ่ง จากเดิม 3 ชั่วโมง ลดลงเหลือ 30 นาที สำหรับท่าอากาศยานระดับสองและสาม จากเดิม 24 ชั่วโมง เป็น 3 ชั่วโมง ยกเว้นกรณีขอจอดอากาศยาน ณ สนามบินปลายทางเป็นระยะเวลานานกว่าที่ท่าอากาศยานกำหนดไว้สูงสุด (Maximum Ground Time) ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาพิจารณาและการอนุมัติของแต่ละท่าอากาศยาน

ทั้งนี้ การอนุญาตทำการบินภายใน 3 ชั่วโมง สำหรับเที่ยวบินที่จะทำการบินภายในวันที่ขออนุญาตเท่านั้น (กรณีที่ขออนุญาตล่วงหน้าเกินกว่า 24 ชั่วโมง จะได้รับอนุญาตให้ทำการบินตามที่ต้องการปกติ) เช่นเดียวกับอากาศยานส่วนบุคคลสัญชาติไทย

ระบบการอนุญาตการบิน Flight Permit Online System (FPOS) จะดำเนินการในรูปแบบ Online 100% หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับใบอนุญาตทำการบินทันทีเมื่ออนุมัติ ลดขั้นตอนการทำงาน ยกเลิกการใช้กระดาษ และลดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดย CAAT และผู้พัฒนาระบบได้ออกแบบระบบให้ผู้ขออนุญาตทำการบินและเจ้าหน้าที่ CAAT สามารถดำเนินการในระบบจากที่ใดก็ได้ตลอด 24 ชั่วโมงและมีเจ้าหน้าที่ FPOS Support Center แนะนำและแก้ไขปัญหาในการใช้งานทาง LIVE CHAT และช่องทางอื่นๆ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง