อพท. รุก TCCN 2023 ดันประเทศสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์-ท่องเที่ยวยั่งยืน

07 ก.ค. 2566 | 14:26 น.

อพท. รุก TCCN 2023 ดันประเทศสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท่องเที่ยวยั่งยืน ผนึกความร่วมมือภาคีกว่า 150 หน่วยงานและสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์จากหลายเมืองทั่วประเทศ ชูจุดยืนภาพลักษณ์ประเทศไทย

นาวาอากาศเอกอธิคุณ  คงมี ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรืออพท. เปิดเผยว่า อพท. ได้ดำเนินการร่วมกับภาคีกว่า 150 หน่วยงานและสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์จากหลายเมืองทั่วประเทศ ประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 (Thailand Creative Cities Network : TCCN 2023) 

ทั้งนี้ เพื่อผลักดันภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ อีกทั้งยังได้ร่วมมือกับจังหวัดสงขลาผลักดันสงขลาชิงเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร  

สำหรับ TCCN 2023 นับเป็นปีที่ 3 ที่ อพท. ได้จัดกิจกรรมหลังผนึกกำลังกับหน่วยงานที่มีส่วนในการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ หลังได้จัดตั้ง TCCN มาตั้งแต่ปี 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และให้ทุกภาคส่วนได้เห็นถึงประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกให้แก่เมืองเป้าหมายในประเทศไทย 

และภาคสังคมให้เห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับการสนับสนุนการพัฒนาเมืองในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. รวมถึงสร้างโอกาสในการพัฒนาเครือข่ายและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกของประเทศไทย

การจัดประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ เป็นเวทีและเปิดพื้นที่ให้เมืองที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกแล้วของไทย เมืองที่มีศักยภาพและความเหมาะสมในการพัฒนาสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ และเมืองต่างๆ ที่สนใจ ได้พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้กันเป็นประจำทุกปี 

อพท. รุก TCCN 2023 ดันประเทศสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์-ท่องเที่ยวยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมและภาคีเครือข่ายจะได้รับรู้และเข้าใจต่อแนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองที่เป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดความร่วมมือการพัฒนาและบูรณาการร่วมกันในการสร้างสรรค์เมืองในแต่ละด้าน ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจ หากสามารถสร้างให้ทุกฝ่ายเห็นประโยชน์ของการร่วมมือในการพัฒนาเมืองจะส่งผลต่อการพัฒนาเมืองของประเทศไทยให้เป็นเมืองน่าอยู่และน่าเที่ยว

TCCN 2023 มีการเชิญภาคีเครือข่ายที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 หน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น สถาบันการศึกษาและชุมชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเมืองที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกของไทย และเมืองที่สนใจจะเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญทั้งการเสวนาในหัวข้อ ชุบชีวิตเมือง ปราดเปรื่องเรื่องการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์  

เมืองที่ อพท. ได้เข้าร่วมผลักดันและได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกแล้ว ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย เมืองแห่งหัตกรรมและศิลปะพื้นบ้าน จังหวัดเพชรบุรี เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร 

นอกจากนี้ อพท. ยังได้ผลักดันและร่วมขับเคลื่อนเมืองในพื้นที่พิเศษของ อพท. มาอย่างต่อเนื่องทั้งจังหวัดสุพรรณบุรี เมืองแห่งดนตรี จังหวัดน่าน เมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านจังหวัดเชียงราย เมืองแห่งการออกแบบ และเมืองพัทยา เมืองแห่งภาพยนต์ 

รวมทั้งได้ศึกษาศักยภาพและร่วมผลักดันจังหวัดสงขลาเข้ารับสมัครเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ มาตั้งแต่ปี 2565 โดยจะร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์จังหวัดสงขลา จัดทำทิศทางการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาจังหวัดสงขลาสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านอาหาร  

นาวาอากาศเอกอธิคุณ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีเมืองที่ได้รับประกาศเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกแล้ว 5 เมือง ได้แก่ เชียงใหม่และสุโขทัย เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Craft & Folk Arts) กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ (Design) ภูเก็ตและเพชรบุรี เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร (Gastronomy) 

และในปี 2566 นี้ มีเมืองในพื้นที่พิเศษของ อพท. ส่งใบสมัครเข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ 3 เมือง คือ  สุพรรณบุรี น่าน เชียงราย ซึ่งการยกระดับเมืองไปสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นการท่องเที่ยว และเกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนจากความโดดเด่นและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศไทย