“ผีน้อยในเกาหลีใต้” รีบกลับไทยด่วนหากฝ่าฝืนถูกปรับ 30 ล้านวอน

04 กุมภาพันธ์ 2566

“ผีน้อยในเกาหลีใต้” รีบรายงานตัวออกจากประเทศกลับไทยด่วนภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2566 รัฐบาลเกาหลีใต้แจงฝ่าฝืนถูกปรับ 30 ล้านวอน

จากกรณีที่ "ผีน้อยในประเทศเกาหลีใต้" หลบหนีเข้าประเทศเกาหลีใต้อย่างต่อเนื่องนั้น  กระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้ จึงเปิดให้คนต่างชาติที่เข้าพำนักแบบผิดกฎหมายในสาธารณเกาหลี ให้รายรายงานตัวออกนอกสาธารณรัฐเกาหลีโดยสมัครใจ ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ออกมาเปิดเผยข้อมูล ว่า นับตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2565 กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐเกาหลี ได้เริ่มกวาดล้างผู้ที่พำนักแบบผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลี ทำให้มีจำนวนผู้พำนักแบบผิดกฎหมายเดินทางออกนอกประเทศโดยสมัครใจมากขึ้น กระทรวงยุติธรรมของสาธารณรัฐ เกาหลีจึงได้ดำเนินโครงการการเดินทางออกนอกประเทศโดยสมัครใจแบบพิเศษ (Special Voluntary Departure Program) ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ที่พำนักแบบผิดกฎหมายสามารถรายงานตัวกลับโดยสมัครใจในขณะที่ยังมีการ

 

ปราบปรามผู้ที่พำนักแบบผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

1. ผู้ที่พำนักอย่างผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งรายงานตัวเพื่อเดินทางออกนอกสาธารณรัฐ

เกาหลีโดยสมัครใจ ระหว่างวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ทุกคน จะได้รับการยกเว้นค่าปรับและระงับการห้ามเดินทางกลับเข้าสาธารณรัฐเกาหลี (อาจกลับเข้ามาสาธารณรัฐเกาหลีได้อีก) อย่างไรก็ดี ผู้ที่พำนักแบบผิดกฎหมายนี้ ไม่รวมถึงผู้ที่ข้ามแดนเข้าสาธารณรัฐเกาหลีแบบผิดกฎหมาย ผู้ถือหนังสือเดินทางปลอม อาชญากร ผู้ละเมิดกฎการกักตัว และผู้ซึ่งไม่ปฏิบัติตามคำสั่งให้ออกนอกเมือง

สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้

2. หากผู้ที่พำนักแบบผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลีไม่รายงานตัวออกนอกสาธารณรัฐเกาหลีโดยสมัครใจภายในช่วงเวลาที่กำหนด หรือถูกจับกุมในช่วงการกวาดล้าง ผู้ที่พำนักแบบผิดกฎหมายดังกล่าวจะต้องชำระค่าปรับจำนวน 30 ล้านวอน และจะถูกเพิ่มความเข้มงวดในการห้ามเดินทางกลับเข้าสาธารณรัฐเกาหลี

3. วิธีการและเอกสารที่ต้องใช้ในการรายงานตัวออกนอกสาธารณรัฐเกาหลีโดยสมัครใจ

3.1 วิธีการ ต้องแจ้งความประสงค์ในการเดินทางออกนอกสาธารณรัฐเกาหลีโดยสมัคใจอย่าง

น้อย 3 วัน (ไม่รวมวันหยุด) ก่อนวันที่มีกำหนดเดินทางออกนอกประเทศ (สามารถไปแจ้งด้วยตัวเองได้ที่สำนักงาน ตรวจคนเข้าเมืองที่ใดก็ได้ หรือแจ้งออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.hikorea.go.kr)

3.2 เอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่ หนังสือเดินทาง ใบแจ้งการเดินทางออกนอกสาธารณรัฐเกาหลีโดย

สมัครใจ และตั๋วเครื่องบิน

4. หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Immigration Contact Center โทร 1345 (มีล่ามไทยให้บริการ) หรือทางเว็บไซต์ Korea Immigration Sevice ที่ www.immigration.go.kr หรือทางเว็บไซต์ Hi Korea ที่ www.hikorea.go.kr

ที่มา: สถานเอกอัตรราชทูต ณ กรุงโซล