svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ม.อ.ภูเก็ตผนึกแพทย์แผนไทยใต้ทะยาน"แพทย์แผนโลก" 

29 มกราคม 2566

ม.อ.วิทยาเขตภูเก็ต จับมือสมาคมแพทย์แผนไทยภาคใต้ จัดประชุมวิชาการแพทย์แผนไทยภาคใต้ ต่อยอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย เพื่อยกระดับสู่แพทย์แผนโลก 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับสมาคมแพทย์แผนไทยภาคใต้ จัดงานประชุมวิชาการแพทย์แผนไทยภาคใต้ขึ้น ระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุมเจ้าฟ้า อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันต์ ไชยเสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ วิทยาเขตภูเก็ต ในฐานะผู้แทนรองอธิการบดีม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีนโยบายในการยกระดับแพทย์แผนไทยสู่แพทย์แผนโลก

 

ม.อ.ภูเก็ตผนึกแพทย์แผนไทยใต้ทะยาน"แพทย์แผนโลก" 

ม.อ.ภูเก็ตผนึกแพทย์แผนไทยใต้ทะยาน"แพทย์แผนโลก" 

 

เน้นการบริการมาตรฐานแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นเจ้าของภูมิปัญญา และองค์ความรู้ของแพทย์แผนไทย ที่สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และได้รับการพิสูจน์แล้วว่า สามารถดูแลสุขภาพของคนไทยได้จริง ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจท้องถิ่น  จึงเป็นเรื่องที่ความสนับสนุนเป็นอย่างอย่างยิ่ง 

โดยมหาวิทยาลัยฯมีความพร้อมในการสนับสนุน และผลักดันแพทย์แผนไทย เพื่อให้บริการกับประชาชนในจังหวัดภูเก็ต และช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ของจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดอันดามัน

 

ม.อ.ภูเก็ตผนึกแพทย์แผนไทยใต้ทะยาน"แพทย์แผนโลก" 

ม.อ.ภูเก็ตผนึกแพทย์แผนไทยใต้ทะยาน"แพทย์แผนโลก" 

 

มหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตรการอบรมระยะสั้น  ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เช่น นวดไทยเพื่อสุขภาพ นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ นวดน้ำมันหอมระเหย และดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังอยู่เรือนไฟ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำลังคนให้กับผู้ประกอบการ  หรือจะเป็นการทำงานอิสระ การทำงานราชการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล การทำงานในโรงพยาบาลประจำจังหวัด หรือสถานประกอบการที่ต้องการการบริการทางการแพทย์แผนไทย และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ด้านแพทย์แผนไทย(พท.)ภาสกร คีรีรัตน์ ประธานสมาพันธ์แพทย์แผนไทยภาคใต้ กล่าวว่า สมาพันธ์แผนแพทย์แผนไทยภาคใต้  ประกอบด้วยแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน  15  จังหวัดในภาคใต้  ได้มีการจัดประชุมพบปะทุก 4 เดือน  เพื่อเป็นการสัมมนา  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิชาชีพแพทย์แผนไทย  และหมอพื้นบ้าน  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนไทย และหมอพื้นบ้าน 

แพทย์แผนไทย(พท.)ภาสกร คีรีรัตน์ ประธานสมาพันธ์แพทย์แผนไทยภาคใต้

ในการจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้ เป็นการประชุมเครือข่ายแพทย์แผนไทย  และหมอพื้นบ้านทั่วภาคใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิชาชีพแพทย์แผนไทย  และประสบการณ์ในวิชาชีพ ตลอดจนทำความเข้าใจในประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โดยมีการบรรยายพิเศษ และสาธิตหัตถการทางการแพทย์แผนไทย เช่น การปล่อยปลิง  การวินิจโรคแบบหมอพื้นบ้าน  การต่อกระดูก  และการรักษาโรคตามหลักการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน  เป็นต้น

ขณะที่ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) กล่าวว่า การแพทย์แผนไทย คือวิถีการดูแลสุขภาพของคนไทย ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีไทย มีการใช้สมุนไพร ทั้งในรูปแบบอาหารและยา ใช้ในการอบ การประคบ การนวด การแพทย์แผนไทยมีการวินิจฉัยโรคเป็นแบบความเชื่อแบบไทย มีองค์ความรู้เป็นทฤษฎี โดยพื้นฐานทางพุทธศาสนาผสมกลมกลืนกับความเชื่อทางพิธีกรรม มีการเรียนการสอนและการถ่ายทอดความรู้อย่างกว้างขวาง สืบทอดมายาวนานหลายพันปี นับเป็นภูมิปัญญาไทยที่น่าสนใจ 

ม.อ.ภูเก็ตผนึกแพทย์แผนไทยใต้ทะยาน"แพทย์แผนโลก" 

ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน  ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยที่มีประโยชน์ต่อไป

การประชุมวิชาการแพทย์แผนไทยภาคใต้ครั้งนี้ มีดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษา รองนายกรัฐมนตรี(นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี พท. ภาสกร คีรีรัตน์ ประธานสมาพันธ์แพทย์แผนไทยภาคใต้ กล่าวรายงาน และนายเรวัติ อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

ม.อ.ภูเก็ตผนึกแพทย์แผนไทยใต้ทะยาน"แพทย์แผนโลก" 

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันต์ ไชยเสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ วิทยาเขตภูเก็ต ตัวแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต และปัทมา แจ้งใจ ผู้จัดการโครงการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต ร่วมกล่าวนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อแพทย์แผนไทยและรูปแบบในการพัฒนาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้แล้วมีการเสวนาความร่วมมือ ในการส่งเสริมงานแพทย์แผนไทย และการแสดงสินค้า สาธิต แสดงภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้าน องค์ความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทย เป็นต้น