องค์การสวนสัตว์ฯ ลงนามข้อตกลงคุณธรรม สร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ เฟสแรก 5.3 พันล.

05 ตุลาคม 2565

องค์การสวนสัตว์ฯ ลงนามข้อตกลงคุณธรรม องค์รต่อต้านคอรัปชั่นฯ เดินหน้าโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ บนที่ดินพระราชทาน 300 ไร่ จ.ปทุมธานี ระยะที่ 1 วงเงิน 5.3 พันล้าน คาดเปิดให้ประชาชนเข้าชมระยะแรกได้ในปี 2569 

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้จัดแถลงข่าวการเปิดประชุม Kick off Meeting ข้อตกลงคุณธรรมโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ครั้งที่ 1 และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรม หรือ Integrity Pack กับองค์กรต่อต้านคอรัปชัน (ประเทศไทย) โดยมีนายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นฯ คณะผู้สังเกตการณ์โครงการฯ คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

 

นายอรรถพร ผู้อำนวยการสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (อสส.) กล่าวว่า การลงนามในวันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้การดำเนินโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ จ.ปทุมธานี ของ อสส.เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม  พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 16,17,18 ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ภาคประชาชนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อโครงการเพื่อเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตจนถึงสิ้นสุดโครงการ โดยคาดว่า การก่อสร้างโครงการสวนสัตว์แห่งใหม่จะสามารถเปิดให้บริการกับประชาชนระยะที่ 1 ได้ในปี 2569 และเปิดบริการเต็มรูปแบบได้ตั้งแต่ปี 2571

 

องค์การสวนสัตว์ฯ ลงนามข้อตกลงคุณธรรม สร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ เฟสแรก 5.3 พันล.

ทั้งนี้ เบื้องต้น องค์การสวนสัตว์ฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 วงเงินงบประมาณจำนวน 5,383 ล้านบาท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ค.ป.ท.เห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรมประจำปีงบประมาณ 2566 ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ

 

"สำหรับโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่นี้ ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของ อสส. ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างถูกต้องตามระเบียบตามระยะเวลาที่กำหนด เป็นโครงการฯ ที่ประชาชนให้ความสนใจและจับตามอง สำหรับแผนการดำเนินการก่อสร้างในเฟสแรกนี้ หลังประกาศคิกออฟในวันนี้ (4 ตุลาคม 2565) แล้ว หากเป็นไปตามแผนที่วางไว้คาดว่า จะได้ผู้รับจ้างประมาณปลายเดือนธันวาคม 2565 และสามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการฯต้นปี 2566

 

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

องค์การสวนสัตว์ฯ ลงนามข้อตกลงคุณธรรม สร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ เฟสแรก 5.3 พันล.

 

สวนสัตว์แห่งนี้ องค์การสวนสัตว์ฯ ตั้งเป้าจะให้เป็นสวนสัตว์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีมาตรฐานเทียบเท่าอารยประเทศ มีการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี เป็นส่วนหนึ่งที่จะเติมเต็มด้านการเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวที่จะสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียง และเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ที่ต้องการศึกษาของคนทั้งประเทศที่จะเดินทางมาที่แห่งนี้ และเชื่อมต่อแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งระบบเข้าหากัน หวังว่า เมื่อสวนสัตว์แห่งนี้เกิดขึ้นจะเป็นจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายที่จะเติมเต็มด้านการเรียนรู้ให้กับธัญบุรีแห่งนี้" นายอรรถพร ผอ.องค์การสวนสัตว์ฯ กล่าว

 

องค์การสวนสัตว์ฯ ลงนามข้อตกลงคุณธรรม สร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ เฟสแรก 5.3 พันล.

 

ด้านนางสาวณิติญาภรณ์ อิ่มใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศจากกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า องค์การสวนสัตว์ฯ นับเป็นหน่วยงานแรกที่แจ้งโครงการฯ ขอเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมประจำปี 2566 ซึ่งสะท้อนถึงการมีเจตนาอย่างแรงกล้าที่จะให้ภาคประชาชเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบผ่านผู้สังเกตการณ์ขององค์กรต่อต้านคอรัปชั่นฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ในแขนงต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านวิศวกรรม ด้านสถาปัตยกรรม ด้านสุขภิบาล และด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งในครั้งนี้มาเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับขั้นตอนและการดำเนินการต่าง ๆ ในโครงการฯนี้ต่อไปเพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 

นางสาวณิติญาภรณ์ อิ่มใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศจากกรมบัญชีกลาง

สำหรับสวนสัตว์แห่งใหม่ ตั้งอยู่บนที่ดินพระราชทาน จำนวน 300 ไร่ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดย ครม.ได้มีมติอนุมัติโครงการลงทุนก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ (คลองหก) จ.ปทุมธานีกรอบวงเงินรวม 10,974.65 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 แบ่งการใช้ประโยชน์พื้นที่ออกเป็นโซนต่าง ๆ ดังนี้

1.พื้นที่จัดแสดงสัตว์และนิทรรศการ

2.พื้นที่ป้องกันน้ำท่วมและถนน

3.พื้นที่ส่วนบริการและวิจัย

4.พื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติ

6.พื้นที่ส่วนกลางและเชิงพาณิชย์

7.ที่จอดรถ

องค์การสวนสัตว์ฯ ลงนามข้อตกลงคุณธรรม สร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ เฟสแรก 5.3 พันล.