svasdssvasds

"การบินไทย"ปิดดีลขายเครื่องบิน 5 ลำ-ขายสำนักงานสีลม กำเงิน 1พันล้าน

ธนวรรณ วินัยเสถียร
|
29 ก.ย. 2565 เวลา 9:03 น.

การบินไทย อัพเดทความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูงวด 15 มิ.ย.- 14 ก.ย. 65 เผยจ่ายหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 1,670 ล้านบาท ปิดดีลขายเครื่องบิน 5 ลำ รวมถึงขายที่ดิน-สำนักงานสีลม กำเงิน 1 พันล้านบาท

วันนี้ (วันที่ 29 กันยายน 2565) นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ งวดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 14 กันยายน 2565  (ปีที่2 ไตรมาสที่1) ต่อ หลังจากที่ศาลล้มละลายมีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อ15 มิ.ย.2564

 

 

 

การชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ

 

ผู้บริหารแผนได้สรุปสาระสำคัญของการดำเนินการตามแผนฟื้นฟู งวดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน- 14 กันยายน 2565 ดังนี้

 

การชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยงวดวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ถึง 14 กันยายน 2565 ผู้บริหารแผนได้ชำระหนี้ให้แก่ เจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแผน  โดยการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 รวมเป็นเงิน 1,670,159,087.11 บาท  โดยบริษัทฯ ไม่ได้มีการผิดนัดตามแผนแต่ประการใด

 

การเปลี่ยนกลุ่มเจ้าหนี้ในแผนฟื้นฟูกิจการ  

 

ตามที่การบินไทยได้จัดทำคำร้อง ขอแก้ไขกลุ่มเจ้าหนี้สำหรับเจ้าหนี้จำนวน 17 ราย  โดยบริษัทฯได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565   ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งอนุญาตตามคำร้องของบริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565

 

การขายทรัพย์สินรองที่ศาลได้มีคำสั่งอนุญาตแล้ว

 

สำหรับการขายทรัพย์สินรองที่ศาลได้มีคำสั่งอนุญาตแล้ว ตามคำสั่งศาลลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563  ซึ่งอนุญาตให้บริษัทฯ จำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 4 รายการ ได้แก่ 1. หุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BAFS”)   2. หุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) 3. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นอาคารศูนย์ฝึกอบรมที่หลักสี่ และ 4. เครื่องยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ประเภท CFM56-3C 1 จำนวน 5 เครื่องยนต์ และการบินไทยได้ขายทรัพย์สินรายการ (1) (2) (3) และ (4)บางส่วน คือ เครื่องยนต์จำนวน 2 เครื่องยนต์จาก 5 เครื่องยนต์ และได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว

 

ในงวดการรายงานประจำไตรมาสนี้ การบินไทยได้รับเงินค่าขายเครื่องยนต์ CFM56-3C1 จำนวน 2 เครื่องยนต์ ตามที่คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติให้ขายเครื่องยนต์ดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 กรกฏึคม 2564 ในส่วนที่เหลือ จำนวน 144,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 ของราคาขายครบถ้วนแล้ว  โดยปัจจุบันการบินไทย ได้เจรจากำหนดการส่งมอบเครื่องยนต์กับผู้ซื้อเครื่องยนต์ภายในเดือนกันยายน 2565

 

การขาย ให้เช่า หรือ หาประโยชน์จากทรัพย์สินรองอื่น

สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2565 การดำเนินการดังกล่าว มีความคืบหน้าดังนี้

 

  • เครื่องบินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว

 

คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติการขายเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จำนวน 5 ลำ ราคาขายรวม23,445,000 เหรียญสหรัฐ โดยการบินไทยได้ส่งมอบเครื่องบินให้แก่ผู้ซื้อและได้รับเงินค่าขายเครื่องบินตังกล่าวครบถ้วนแล้ว

 

  •  เครื่องยนต์อะไหล่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว

 

คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติให้ขายเครื่องยนต์อะไหล่ที่ไม่ใด้ใช้งานแล้วจำนวน 3 เครื่องให้แก่ผู้ยื่นของเสนอราคาซื้อสูงสุดชื่งสูงกว่าราคาประเมินและมูลคำตามบัญชีสุทธิของเครื่องยนต์ ราคาขายรวม 2,800,000เหรียญสหรัฐ โดยการบินไทยได้ส่งมอบเครื่องยนต์ให้แก่ผู้ซื้อและได้รับเงินค่าขายเครื่องยนต์ครบถ้วนแล้ว

 

  • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสำนักงานสีลม

 

ตามที่คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติการขายที่ดินและสำนักงานสีลมให้แก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อสูงสุดซึ่งสูงกว่าราคาประเมินและมูลคำตามบัญชีสุทธิที่บริษัท ฯ บันทึกไว้ ในราคา 205,100,000 บาท ซึ่งการบินไทยได้รับเงินมัดจำมาแล้วจำนวน 20,510,000 บาท โดยผู้ซื้อจะชำระเงินส่วนที่เหลือภายในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและไม่เกินวันที่ 30 มีถุนายน 2565 ตามที่ได้รายงานไว้ในรายงาน

 

ความคืบหน้าประจำไตรมาสที่ 3 แล้วนั้น ในงวดการรายงานประจำไตรมาสนี้ ผู้ซื้อและการบินไทยได้ตกลงเลื่อนกำหนดการโอนกรรมสิทธิ์จากเดิมวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2565 และให้เรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดจากการที่ผู้ซื้อขอเลื่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ในอัตราร้อยละ 5 โดยให้ชำระดอกเบี้ยพร้อมเงินงวดสุดท้ายในวันโอนกรรมสิทธิ์ โดยการบินไทยได้โอนกรรมสิทธิ์และได้รับเงินค่าขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนดอกเบี้ยผิดนัดชำระครบถ้วนแล้วตามที่ตกลงร่วมกัน ณ สำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม

 

การเข้าเจรจาเพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเดิมให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง(Letter of Intent)

 

ตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการข้อ 5.3 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 35 เจ้าหนี้ภาระผูกพันจากการเช่า/เช่าซื้อเครื่องบิน ในส่วนที่ผู้ทำแผนเห็นว่าเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นหลังวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ผู้บริหารแผนไต้ดำเนินการเจรจากับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 35 เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนขในสัญญาเดิมให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง Letterof Intent) ที่ผู้ทำแผนได้ตกลงไว้กับเจ้าหนี้ โดยในไตรมาสนี้ มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเดิมฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนจำนวน 1 ลำ รวมเป็นเครื่องบินจำนวน 54 ลำ คงเหลือที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจาและเข้าทำสัญญาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอีก 3 ลำ

 

คณะกรรมการเจ้าหนี้

 

การประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 มีการประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้เพิ่มเติมจากการรายงานความคืบหน้าคราวที่แล้วรวม 4 ครั้ง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้ได้รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการของคณะผู้บริหารแผน เรื่องการจัดหาสินเชื่อใหม่ การจำหน่ายทรัพย์สินและการบริหารเงินสดและสภาพคล่อง ผลการดำเนินการสายการพาณิชย์ การเจรจาสัญญาเช่าซื้อและการเจรจาสัญญาเข้าระงับข้อพิพาท การศึกษาการแยกหน่วยธุรกิจเบื้องต้น ความคืบหน้าของการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ ตลอดจนการติดตามหนี้ของลูกหนี้ค้างชำระ

 

ทั้งนี้จากผลการดำเนินงานข้างต้นของบริษัทฯ แสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้ใด้ตามที่แผนฟื้นฟูกิจการกำหนด

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด