svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

‘ต้นสน’ รุกตลาดวุ้นเส้น ชูนวัตกรรม หนุนเกษตรกรเพิ่มผลผลิต

25 พฤศจิกายน 2565

“วุ้นเส้นต้นสน” เดินหน้าเพิ่มผลผลิตถั่วเขียว ชูนวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต พร้อมยกระดับเกษตรกรผู้เพาะปลูกให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการแปลงสาธิตต้นแบบการเพาะปลูกถั่วเขียวผิวมันคุณภาพ ในพื้นที่นครสวรรค์

นางพรรณา ปัญจวีณิน กรรมการผู้จัดการบริษัท สิทธินันท์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวุ้นเส้นตรา “ต้นสน” หนึ่งในกลุ่มบริษัทพูลผล เปิดเผยว่า นโยบายของบริษัทมุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ค้าเพื่อประโยชน์ในด้านข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการตลาด

 

โดยการดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอตาคลี ลาดยาว ไพศาลี และอำเภอชุมตาบง จัดทำแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเขียว จำนวน 4 อำเภอๆ ละ 2 แปลง แปลงละ 5 ไร่ รวม 40 ไร่

‘ต้นสน’ รุกตลาดวุ้นเส้น ชูนวัตกรรม หนุนเกษตรกรเพิ่มผลผลิต

“เป้าหมายของบริษัท คือ การเพิ่มผลผลิตต่อไร่เป็น 200 กิโลกรัมต่อไร่ ในอนาคต เพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียวในจังหวัดนครสวรรค์ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในระยะยาว พร้อมสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรให้หันมาปลูกถั่วเขียวกันมากขึ้น”

 

โดยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดนครสวรรค์และวุ้นเส้นตราต้นสน คือการอบรมให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียวให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อต่างๆ ให้แก่เกษตรกร ประกอบด้วย เทคโนโลยีการปลูกถั่วเขียวคุณภาพตามหลักวิชาการ โดยศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท

 

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์, การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเขียวโดยใช้เทคโนโลยี (การเตรียมดิน การใช้เครื่องปลูก และการใช้รถเก็บเกี่ยว) โดย บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด และเรื่องการเรียนรู้ความต้องการของตลาดถั่วเขียวผิวมัน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้โดยบริษัท สิทธินันท์ จำกัด (วุ้นเส้นตราต้นสน)

‘ต้นสน’ รุกตลาดวุ้นเส้น ชูนวัตกรรม หนุนเกษตรกรเพิ่มผลผลิต            

ทั้งนี้เป้าหมายสำคัญคือ การมีผลผลิตถั่วเขียวผิวมันคุณภาพในพื้นที่ 4 อำเภอ ของจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มขึ้น และมีผลผลิตถั่วเขียวผิวมันคุณภาพดีในพื้นที่เพาะปลูกจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มขึ้นจำนวน 40 ไร่ ที่สำคัญผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว คือเกิดการบูรณาการทำงานของหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

ร่วมกับภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียวตามหลักวิชาการ โดยเกษตรกรมีการเพาะปลูกถั่วเขียวผิวมันโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม ทำให้ได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น และส่งเสริมการปลูกถั่วเขียวผิวมันให้เป็นอาชีพเสริมที่มีความมั่นคงและยั่งยืน

 

“วุ้นเส้นตราต้นสน เป็นผู้ผลิตวุ้นเส้นชั้นนำของประเทศไทย การเดินหน้าโครงการแปลงสาธิตต้นแบบการเพาะปลูกถั่วเขียวผิวมันคุณภาพในพื้นที่นครสวรรค์ ถือเป็นความมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผลผลิตถั่วเขียวผิวมัน สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อย่างยั่งยืน โดยโครงการนี้มีขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566”

พรรณา ปัญจวีณิน        

ด้านนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า จังหวัดนครสวรรค์ มีลักษณะพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและเป็นแหล่งเพาะปลูกถั่วเขียวผิวมันที่สำคัญในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ นครสวรรค์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก พิจิตร และกำแพงเพชร โดยความร่วมมือกับวุ้นเส้นตราต้นสนในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตถั่วเขียวผิวมันในภาพรวมของพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียวที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่เกษตรกร

           

รวมถึงการสนับสนุนด้านเมล็ดพันธุ์ดีที่ได้มาตรฐาน และเครื่องจักรที่ทันสมัยและเหมาะสำหรับการปลูกถั่วเขียว ฯลฯ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลง โดยพบว่าปัจจุบันนอกจากเกษตรกรจะปลูกถั่วเขียวเพื่อจำหน่ายแล้ว ยังนิยมปลูกถั่วเขียว สลับกับพืชชนิดอื่นเพื่อประโยชน์ในการบำรุงดิน ในลักษณะของปุ๋ยพืชสดเพื่อให้ชั้นดินมีเวลาพักตัวก่อนปลูกพืชชนิดอื่น ช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

สำหรับวุ้นเส้นต้นสน เป็นวุ้นเส้นที่ผลิตจากถั่วเขียว 100% มีอยู่ 2 ประเภท แบบฟอกสี มีลักษณะเส้นสีขาว ใส นิยมในกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป และแบบไม่ฟอกสี มีลักษณะเส้นสีเขียวอ่อน ซึ่งเป็นสีธรรมชาติของเปลือกถั่ว มีความใส นิยมบริโภคในกลุ่มผู้ใส่ใจสุขภาพ โดยปัจจุบันวุ้นเส้นต้นสนมีการจำหน่ายไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยปัจจุบันเรามีลูกค้ากระจายอยู่ในหลายๆ ประเทศทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น, อิสราเอล, อเมริกา เป็นต้น

 

หน้า 16 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 42 ฉบับที่ 3,837 วันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565