บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อย่าลืมผูกพร้อมเพย์ คืนเงิน e-Money สำหรับโครงการเก่า

20 มิ.ย. 2567 | 04:16 น.

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ถือบัตรคนจน 200,000 รายที่โอนไม่สำเร็จ อย่าลืมผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก พรุ่งนี้ 21 มิ.ย. คืนเงิน e- Money ให้กับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ 2565

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน พุร่งนี้ 21 มิถุนายน 2567  กรมบัญชีกลาง โอน งินคงเหลือ e-Money บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 โดย กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินคงเหลือ e-Money บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก  มีผู้ถือบัตรคนจน โอนไม่สำเร็จจำนวน 200,000 ราย

 

เหตุผลที่ กรมบัญชีกลาง โอนเงิน e –Money ไม่สำเร็จ

  • ผู้มีสิทธิไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน 
  • บัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ในหนังสือให้ความยินยอมฯ 
  • บัญชีไม่เคลื่อนไหว 
  • บัญชีปิดไปแล้ว 
  • บัญชีติดเงื่อนไข
  • ทำให้กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินคืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้

คืนเงิน e-Money บัตรคนจน

 

เช็คเงิน e-Money บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  • ตรวจสอบข้อมูลเงิน  e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมได้ที่  https://govwelfare.cgd.go.th  หัวข้อตวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม หลังจากเข้าเว็บไซต์ดังกล่าวแล้ว
  • ถัดจากนั้นกรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
  • คลิก ตรวจสอบ

อย่างไรก็ตาม กรมบัญชีกลาง  คืนเงิน e-Money  สำหรับผู้ที่โอนไม่สำเร็จเป็นครั้งสุดท้าย วันที่ 21 มิถุนายน 2567 หากยังมีรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จะส่งเงินคืนกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม.

ที่มา: กรมบัญชีกลาง