"ดีพร้อม" ยกระดับศักยภาพนักออกแบบไทย ดัน 3 แบรนด์สู่ระดับโลก

18 มิ.ย. 2567 | 03:03 น.

"ดีพร้อม" ยกระดับศักยภาพนักออกแบบไทย ดัน 3 แบรนด์สู่ระดับโลก ชี้ผู้ประกอบการไม่ควรหยุดนิ่งที่จะพัฒนาเพื่อใช้ในการแข่งขัน ต้องมีความพร้อมทั้งองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ

นางดวงดาว ขาวเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม (DIPROM) เปิดเผยว่า ดีพร้อมได้ดำเนินการสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ที่กำลังจะเข้ามาพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยต้องเรียนรู้ที่จะนำแนวคิดและแรงบันดาลใจใหม่มาร่วมประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ทั้งนี้ ดีพร้อมมองว่าผู้ประกอบการไม่ควรหยุดนิ่งที่จะพัฒนาเพื่อใช้ในการแข่งขัน ซึ่งผู้ประกอบการ SMEs ยุคใหม่ ต้องมีความพร้อมทั้งองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่

รวมถึงทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามนโยบายสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์ หรือ Soft Power ของประเทศ 
 

"ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายหลากหลายประการ ทั้งทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตมีปริมาณจำกัดลงทุกขณะ ประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ำเริ่มตีตลาด ในยุคไร้พรมแดน ผู้บริโภคมีสิทธิเลือกซื้อสินค้าได้อย่างเสรีทั้งในด้านคุณภาพและราคา การแข่งขันทางด้านการค้าทวีความรุนแรงขึ้น"

"ดีพร้อม" ยกระดับศักยภาพนักออกแบบไทย ดัน 3 แบรนด์สู่ระดับโลก

นางดวงดาว กล่าวอีกว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นการทำภายใต้กลยุทธ์ในการปรับตัวให้ก้าวทันอุตสาหกรรมยุคใหม่ (RESHAPE THE INDUSTRY) โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักออกแบบให้มีการต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ ๆ สามารถนำเครื่องมือเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ ในหลายด้าน ทั้งด้านการออกแบบ กระบวนการผลิต การตลาดมาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงานร่วมกันกับเพื่อนนักออกแบบ 

และผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงผ่านกิจกรรมพัฒนานักออกแบบดีพร้อมในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือ DIPROM Thai Designer Lab ซึ่งมีผู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 24 คน โดยกิจกรรมดังกล่าวมีหลักสูตรต่าง ๆ ประกอบด้วย 
 

  • การฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการทำธุรกิจแฟชั่น การสร้างแบรนด์ การออกแบบ การสร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์สินค้า และการตลาดที่สามารถตอบสนองตามความต้องการของผู้บริโภค 
  • การศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน โรงทอผ้าไหมบ้านครัว และ Tube Gallery เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบ 
  • การจัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติการออกแบบ (Design Lab) โดยมีนักออกแบบมืออาชีพให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก บ่มเพาะไอเดียสร้างสรรค์ เสริมเทคนิค และแนวคิดด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสู่ระดับสากล 
  • การให้คำปรึกษาแนะนำด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ตรงกับความต้องการของตลาดแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ไว้ 
  • การจัดประกวดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยมีโจทย์ คือ Fashioniverse ซึ่งมาจากคำว่า Fashion และ Universe หมายถึง จักรวาลแฟชั่นที่ต้องครบลูปของการออกแบบการดีไซน์ที่เป็น Everyday Look ชุดเดียวครบจบ ตั้งแต่ใส่ทำงานไปจนถึงงานเลี้ยงหรืองานปาร์ตี้ พร้อมนำเสนอผลงานเพื่อประกวด และคัดเลือกผู้ชนะ จำนวน 3 รางวัล 

นางดวงดาว กล่าวต่ออีกว่า ผลงานที่ผ่านคัดเลือกได้รับรางวัล จำนวน 3 แบรนด์ ได้แก่ แบรนด์ KH EDITIONS ,แบรนด์ HOMRAK (ห่มรัก) และแบรนด์ Chanikran ได้รับการพัฒนาให้สามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ สามารถสร้างความโดดเด่น เป็นอัตลักษณ์ให้กับแบรนด์ของตนเอง และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน พร้อมเติบโตอีกระดับและก้าวสู่การเป็นแบรนด์สินค้าที่เป็นที่รู้จักในระดับสากล