“TIPMSE” หนุนผู้ประกอบการเรียกคืนบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนใช้ใหม่ตามหลัก "EPR"

16 มิ.ย. 2567 | 05:29 น.

“TIPMSE” หนุนผู้ประกอบการเรียกคืนบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนใช้ใหม่ตามหลัก "EPR" ก่อนมีกฎหมายบังคับใช้ ในปี 2570 มุ่งเพิ่มขีดแข่งขันผู้ผลิตไทยรับกติกาโลก เผยดึงสมาชิกเครือข่าย รัฐ และเอกชนกว่า 100 องค์กร

นายธงชัย ศิริธร รองประธานสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมงาน (TIPMSE) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท. ) เปิดเผยว่า  ได้ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน เพื่อสื่อสารและสร้างโอกาสในการเข้าร่วมขับเคลื่อน EPR

โดยมีช่องทางและวิธีการเข้าร่วมได้หลายรูปแบบผ่านสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “PROVE: The Journey to EPR Thailand” ซึ่งถือเป็นการทดลองดำเนินการตามหลัก EPR แบบภาคสมัครใจ ก่อนเข้าสู่ภาคบังคับ โดยคาดว่าจะมีผลในปี 2570 
 

สำหรับการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา ได้มีความร่วมมือขององค์กรหลายภาคส่วนได้ร่วมกันพัฒนาโมเดล โดย TIPMSE ร่วมกับภาคเอกชนได้ทำโครงการนำร่องที่นำหลัก EPR ให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในโครงการ PackBack เก็บกลับบรรจุภัณฑ์เพื่อวันที่ยั่งยืนขึ้นในจังหวัดชลบุรี

“TIPMSE” หนุนผู้ประกอบการเรียกคืนบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนใช้ใหม่ตามหลัก "EPR"  

ซึ่งเริ่มจาก 3 เทศบาลและขยายผลอีก 11 เทศบาลในปี 2567 เพื่อพัฒนาโมเดลที่สอดรับกับบริบทและกิจกรรมของแต่ละพื้นที่  นับเป็นความก้าวหน้าการพัฒนารูปแบบจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้เกิดเป็นแนวทางและขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ไปพัฒนารูปแบบของพื้นที่ตนเอง

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการนำหลัก EPR ไปพัฒนาธุรกิจ ได้เปิดให้ผู้ประกอบการมาร่วมเรียนรู้กระบวนการทำงานตามหลัก EPR เพื่อเตรียมความพร้อม ในการพัฒนาองค์กร เข้าสู่หลัก EPR  ผ่านเวทีสัมมนากลุ่มย่อย 4 สถานีเรียนรู้เส้นทางการเข้าร่วม EPR   ประกอบด้วย 
 

  • สถานี  Recap EPR Policy : จับประเด็นกฎหมาย EPR  
  • สถานี  Reset Infrastructure: ปรับโครงสร้างขับเคลื่อน EPR 
  • Reinvent with Recycle: เปลี่ยนดีไซน์สู่ความยั่งยืน 
  • Reignite EPR Voluntary Action : จับมือรวมพลังผลักดัน EPR ภาคสมัครใจ

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนมีความตื่นตัวที่ร่วมกันในการขับเคลื่อน  Voluntary EPR โดยมีองค์กรเข้าร่วมแสดงเจตจำนงเพิ่มเติมรวม 100 องค์กร และยังมีการประกาศความร่วมมือของ 4 องค์กรภาคีได้แก่ PPP Plastics, PRO Thailand Network ,Aluminium Closed Loop Packaging System (Al Loop) และ TIPMSE PackBack และรวมถึง Collector รายใหญ่ที่พร้อมสนับสนุนอย่าง TBR หรือ SCGP ซึ่งต่างมีโครงการที่จะช่วยผลักดัน สนับสนุน กลไก EPR ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม