เงินฝาก UP LEVEL ธ.ก.ส.ดอกเบี้ยสูง 2567 รับดอกเบี้ยขั้นบันได 8.80% ต่อปี

12 มิ.ย. 2567 | 23:53 น.

เงินฝาก UP LEVEL ธ.ก.ส.ดอกเบี้ยสูง 2567 ฝาก 11 เดือน รับดอกเบี้ยขั้นบันได สูงสุด 8.80% ต่อปี เช็กเงื่อนไข เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

เงินฝาก UP LEVEL ธ.ก.ส.ดอกเบี้ยสูง 2567  ธ.ก.ส. จัดโครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ “UP LEVEL” ฝาก 11 เดือน รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุด 8.80% ต่อปี เฉลี่ย 2.05% ต่อปีทั้งโครงการ

เงินฝาก UP LEVEL ธ.ก.ส.ดอกเบี้ยสูง 2567  เงื่อนไขดังนี้

  • ฝากขั้นต่ำ 50,000 บาทขึ้นไป รวมสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท
  •  เปิดรับฝาก 17 มิถุนายน – 15 กรกฎาคมนี้ ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • สำหรับบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

 

เงินฝาก UP LEVEL ธ.ก.ส.ดอกเบี้ยสูง 2567   การจ่ายดอกเบี้ย

  • ธ.ก.ส. กำหนด จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ทบเป็นต้นเงิน (ทุกวันที่ 15 ของเดือน)

 แบ่งอัตราดอกเบี้ยเป็น 3 ช่วง ดังนี้

  • ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน – 15 พฤศจิกายน 2567 ร้อยละ 1.25 ต่อปี (ระยะเวลา 5 เดือน)
  • ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2567 – 15 เมษายน 2568 ร้อยละ 1.50 ต่อปี (ระยะเวลา 5 เดือน)
  • ช่วงที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน -15 พฤษภาคม 2568 ร้อยละ 8.80 ต่อปี (ระยะเวลา 1 เดือน)

เงินฝาก UP LEVEL ธ.ก.ส.ดอกเบี้ยสูง 2567

 

 

 

 

เงินฝาก UP LEVEL ธ.ก.ส.ดอกเบี้ยสูง 2567 

คุณสมบัติผู้ฝาก

  • ลูกค้รายเดิม ผู้ฝากโครงการเงินฝาก Step Up (11 เดือน) รหัสโครงการ 9696 ที่ครมกำหนด และเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (ทร. 14)
  • ลูกค้ารายใหม่ บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (ทร. 14)

เงื่อนไขการรับฝาก

1. ลูกค้ารายเดิมที่ฝากเงิน "โครงการเงินฝาก Step Up" (11 เดือน) รหัสโครงการ 9696 ที่ครบกำหนดทุกราย โปรดติดต่อสาขา เพื่อแสดงความประสงค์ขอฝากต่อโครงการ หรือฝากต่อโครงการบางส่วน หรือไม่ประสงค์ฝกต่อโครงกร โดยให้ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 หากไม่แสดงความประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งจะถือว่าลูกค้าประสงค์ฝกต่อโครงการใหม่และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์โครงการใหม่ทุกประการ

2. ลูกค้าตามข้อ 1 ที่ประสงค์ฝกต่อโครงการบงส่วน หรือไม่ประสงค์ต่อโครงกร ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ธนาคารยกเว้น ค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของต้นที่ถอน ขั้นต่ำครั้งล: 500 บาท (ดำเนินการได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น) สำหรับต้นเงินที่ไม่ประสงค์ฝกต่อ จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ตามประเภทลูกค้า และตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร

3. การรับฝากเงิน - เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น (ไม่รับเปิดบัญชีเงินฝากร่วม)

วันครบกำหนดโครงการ

ทุกบัญชีครบกำหนดโครงการวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 (ถอนเงินได้ 16 พฤษภาคม 2568)

การรับดอกเบี้ย

รับดอกเบี้ยรายเดือน โดยทบป็นต้นงินเข้บัญชีโครงการฯ ทุกวันที่ 15 ของเดือน (ถอนดอกเบี้ยได้ในวันที่ 16 เป็นต้นไป) จ่ายดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

จ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้ายวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 (ถอนดอกเบี้ยได้วันที่ 16 พฤษภาคม 2568) บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

เงื่อนไขอื่นๆ

ㆍการถอนต้นเงินบางส่วนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด รนาคารเรียกก็บค่ธรรมเนียมอัตราร้อยละ 1 ของต้นเงินที่ถอน ขั้นต่ำครั้งละ 500 บาท (ยกเว้นกรณีผู้ฝากเสียชีวิต)โดยดำเนินการที่สาขเจ้าของบัญชีเท่านั้น ดอกบี้ยที่กิดขึ้นระหว่าง"โครงการเงินฝาก UP LEVEL" (11 เดือน) รหัสโครงการ 9902 สามารถถอนได้ ธนาคารยกเว้น ค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของตันเงินที่ถอน ขั้นต่ำครั้งละ 500 บาท ให้ฉพาะการถอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการฯ เท่านั้น (ดอกเบี้ยเงินฝากถอนต่างสำนักงานได้ โดยธนาคารเรียกก็บค่ธรรมเนียมการถอนงินต่งสำนักงาน ตามประกาศอัตราคำบริการและค่าธรรมเนียมด้านเงินฝากและเงินโอน) หลังสั้นสุดโครงการธนาคารจ่ายดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามประเภทลูกค้ แลตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร.

ที่มา: ธ.ก.ส.