คลังเตรียมออกมาตรการภาษี สนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียว

30 พ.ค. 2567 | 09:54 น.

“พิชัย” รมว.คลังเตรียมออกมาตรการภาษี สนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียว พร้อมทบทวนภาษีที่ดิน ระบุหากพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่า เป็นพื้นที่สีเขียว ลดหย่อนภาษีได้

นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา Bangkok Post ESG Conference 2024 “Greeningthe Future: ESG Leadership in the Sustainability Revolution” ว่า นโยบายภาษีสำหรับการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจยั่งยืน (Green Transition) นั้น กระทรวงการคลังมีมาตรการภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น การส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่เกิดจากการขายคาร์บอนเครดิต ภายใต้โครงการ T-VER

นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมการลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน หรือ Thai ESG ที่ลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ของไทยที่ให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืนตามหลัก ESG การส่งเสริมพาหนะที่ปล่อยคาร์บอนต่ำด้วยการนำปริมาณการปล่อยคาร์บอนมาประกอบการพิจารณากำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นต้น

ขณะเดียวกัน กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณามาตรการภาษี ซึ่งจะส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก และลดการใช้พลังงานด้วยการอนุญาตให้หักลดหย่อนการซื้อและติดตั้งโซลาร์เซลล์ บนหลังคาบ้าน การอนุญาตให้นำค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานมาหักค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งการส่งเสริมการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ เพื่อให้มีการผลิตพลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวที่ครอบครองโดยเอกชน ซึ่งปัจจุบันอาจถูกตีความว่าเป็นที่รกร้างและไม่ได้ใช้ประโยชน์ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางการให้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เหมาะสมสำหรับที่ดินของเอกชนที่มีลักษณะเป็นพื้นที่สีเขียว ซึ่งอาจเป็นแนวทางการนำมาลดหย่อนภาษีได้

ขณะเดียวกัน ตอนนี้มีแนวคิดที่จะให้สร้างดิจิตอลแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิต เริ่มจากในประเทศไทยก่อนทั้งกำหนดอัตรารับซื้อและการขึ้นทะเบียนเครดิตคาร์บอน จากนั้นนำข้อมูลไปเชื่อมกับโลกเพราะจากนี้ไปเรื่องการเก็บและรับซื้อเครดิตคาร์บอน จะเป็นเรื่องสำคัญในอนาคตอันใกล้

สำหรับมาตรการเงินนั้น ขณะนี้มีหลายสถาบันการเงินได้ปล่อยสินเชื่อสีเขียวแล้วรวมถึงสถาบันการเงินของรัฐด้วย เช่น ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือ EXIM BANK มีสินเชื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์  และสินเชื่อสำหรับผู้ลงทุนในโครงการพัฒนาพลังงานสะอาด

ขณะที่ธนาคารออมสินมีสินเชื่อผู้ประกอบการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งโครงการดังกล่าวมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยทั่วไป

"เรื่อง ESG ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป  ไม่ใช่ทำเพื่อสังคม แบบ CSR  แต่ทุกคนต้องปรับตัว เพื่อรับการแข่งขัน โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ต้องปรับตัวเพื่อแข่งขันกับทั่วโลก ถ้าไม่ปรับตัวก็จะสู้ไม่ได้ เมื่อสู้ไม่ได้ความยั่งยืนก็ไม่เกิดเช่นกัน ดังนั้นขอให้องค์กรเร่งปรับตัว โดยกระทรวงคลังก็มีมาตรการภาษีที่จะมาช่วย ซึ่งจะต้องปรับโครงสร้างภาษีเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียวทั้งหมดโดยจะรีบไปดำเนินการอย่างเร่งด่วน”