เงินอุดหนุนรายหัว นักเรียน 2567 อนุบาล - ปวช. รัฐเคาะเพิ่มสูงสุด 1.2 หมื่นบาท

01 พ.ค. 2567 | 23:03 น.

เงินอุดหนุนรายหัว นักเรียน 2567 หรือ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถม มัธยม ปวช. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปรับเพิ่มขึ้นสูงสุด 1.2 หมื่นบาท

อัตราเงินอุดหนุนรายหัว สำหรับนักเรียนทั่วไป ประจำปี 2567 รัฐบาลจะปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนรายหัวฯ ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2566 ในรายการค่าจัดการเรียนการสอน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มขึ้นประมาณ 8% ขณะที่ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าหนังสือเรียน ใช้อัตราคงเดิมตามปีงบประมาณ 2566

รวมทั้งยังมีเงินอุดหนุนรายหัวเพิ่มเติม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ค่าอาหารกลางวันนักเรียน และอื่น ๆ ด้วย

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ 2567 ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมตอนต้น มัธยมตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อลดภาระให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

สำหรับ เงินอุดหนุนรายหัว สำหรับนักเรียนทั่วไป ประจำปี 2567  ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนจะจัดสรรให้นักเรียนทุกคน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีอัตราจำแนกตามระดับ ดังนี้

ระดับก่อนประถมศึกษา หรือ อนุบาล 

 • จากเดิมเงินอุดหนุน 1,734 บาท ปีงบฯ 2567 เพิ่มเป็น 1,836 บาท

ระดับประถมศึกษา 

 • จากเดิมเงินอุดหนุน 1,938 บาท ปีงบฯ 2567 เพิ่มเป็น 2,052 บาท

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 • จากเดิมเงินอุดหนุน 3,570 บาท ปีงบฯ 2567 เพิ่มเป็น 3,780 บาท 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 • จากเดิมเงินอุดหนุน 3,876 บาท ปีงบฯ 2567 เพิ่มเป็น 4,104 บาท 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1-3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ 

 • จากเดิมเงินอุดหนุน 11,970 บาท ปีงบฯ 2567 เพิ่มเป็น 12,674 บาท

ส่วนค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าหนังสือเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยังคงใช้อัตราคงเดิมตามปีงบประมาณ 2566 แยกเป็นกลุ่มดังนี้

ค่าหนังสือเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับงบประมาณปี พ.ศ.2566 เป็นค่าหนังสือ เสริมประสบการณ์สำหรับระดับก่อนประถมศึกษา ค่าหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น และแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อจัดสรรให้นักเรียนมีหนังสือใช้เรียนครบทุกคน ดังนี้

มูลค่าหนังสือต่อชุด

 • ก่อนประถมศึกษา วงเงิน 200 บาท/คน/ปี
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วงเงิน 656 บาท/คน/ปี
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วงเงิน 650 บาท/คน/ปี
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วงเงิน 653 บาท/คน/ปี
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วงเงิน 707 บาท/คน/ปี
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วงเงิน 846 บาท/คน/ปี
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วงเงิน 859 บาท/คน/ปี
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วงเงิน 808 บาท/คน/ปี
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วงเงิน 921 บาท/คน/ปี
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วงเงิน 996 บาท/คน/ปี
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วงเงิน 1,384 บาท/คน/ปี
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วงเงิน 1,326 บาท/คน/ปี
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วงเงิน 1,164 บาท/คน/ปี
 • ชั้น ปวช. 1-3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ วงเงิน 2,000 บาท/คน/ปี

ค่าอุปกรณ์การเรียน

ค่าอุปกรณ์การเรียน หมายถึง อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน ได้แก่ สีเทียน สีน้ำ ดินน้ำมันไร้สารพิษ กรรไกรสำหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กระเป๋านักเรียน อินเทอร์เน็ตซิมเพื่อใช้ในการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับนักเรียนพิการ อัตราดังนี้

 • ระดับก่อนประถมศึกษา 290 บาท/คน/ปี หรือ ภาคเรียนละ 145 บาท/คน
 • ระดับประถมศึกษา 440 บาท/คน/ปี หรือ ภาคเรียนละ 220 บาท/คน
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 520 บาท/คน/ปี หรือ ภาคเรียนละ 260 บาท/คน
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 520 บาท/คน/ปี หรือ ภาคเรียนละ 260 บาท/คน
 • ระดับ ปวช.1 - 3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ 520 บาท/คน/ปี หรือ ภาคเรียนละ 260 บาท/คน

ทั้งนี้ ผู้ปกครอง/นักเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนได้

ค่าเครื่องแบบนักเรียน

สำหรับค่าเครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง กระโปรง ในอัตราดังนี้

 • ระดับก่อนประถมศึกษา 325 บาท/คน/ปี
 • ระดับประถมศึกษา 400 บาท/คน/ปี
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 500 บาท/คน/ปี
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 550 บาท/คน/ปี
 • ระดับ ปวช. 1 - 3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ 950 บาท/คน/ปี

ทั้งนี้ ผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนได้ กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแล้ว สามารถซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชุดกีฬา ชุดฝึกงาน ชุดประจำท้องถิ่น และอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นได้

นายชัย กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการศึกษา ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของเยาวชนไทยซึ่งถือเป็นอนาคตของชาติ ต้องการเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ให้ประชาชนไทย เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยเชื่อมั่นว่า เงินอุดหนุนดังกล่าวจะเป็นอีกช่องทางช่วยลดภาระนักเรียน และผู้ปกครอง รวมทั้ง เพิ่มศักยภาพการดำเนินการให้สถานศึกษาด้วย