ไส้ในงบกลาง 12 รายการ 8 แสนล้าน ดิจิทัลวอลเล็ต-ขึ้นเงินเดือนราชการมาตามนัด

23 เม.ย. 2567 | 03:31 น.

เปิดไส้รายละเอียดในงบกลางปี 68 วงเงิน 805,745 ล้าน 12 รายการ เงินดิจิทัลวอลเล็ต 152,700 ล้าน เงินเลื่อนเงินเดือน-ปรับวุฒิข้าราชการ 13,000 ล้านบาท

วันนี้ (23 เมษายน 2567) รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 67 ที่ประชุมครม.ได้เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 วงเงิน 3.752 ล้านล้านบาท

รายงานข่าวระบุว่า สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 68 รายจ่ายที่เกี่ยวกับงบกลาง 12 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 805,745 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปีก่อน จำนวน 190,801.633 ล้านบาท ประกอบด้วย 

 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ วงเงิน 1,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบปี 67 จำนวน 200 ล้านบาท
 • ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน วงเงิน 4,000 ล้านบาท
 • ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากราชดำริ วงเงิน 2,500 ล้านบาท 
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ วงเงิน 95,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบปี 67 จำนวน 14,235 ล้านบาท 
 • ค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ วงเงิน 152,700 ล้านบาท 
 • เงินค่าชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง วงเงิน 800 ล้านบาท
 • เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ วงเงิน 5,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 67 จำนวน 480 ล้านบาท 
 • เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ วงเงิน 354,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบปี 67 จำนวน 21,456.633 ล้านบาท 
 • เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ วงเงิน 13,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบปี 67 จำนวน 2,000 ล้านบาท
 • เงินสมทบของลูกจ้างประจำ วงเงิน 370 ล้านบาท ลดลงจากงบปี 67 จำนวน 70 ล้านบาท 
 • เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ วงเงิน 82,775 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบปี 67 จำนวน 4,000 ล้านบาท 
 • เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 95,300 ล้านบาท ลดลงจากงบปี 67 จำนวน 4,200 ล้านบาท