สรรพากรเตือนผู้สอบบัญชี ขาดจรรยาบรรณ รับงานเกิน 300 ราย/ปี

22 เม.ย. 2567 | 07:41 น.

สรรพากร เตือนผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ขาดจรรยาบรรณ รับงานเกิน 300 บาท/ปี ระบุเป็นการปฏิบัติงานเกินความรู้ความสามารถ เสี่ยงงบการเงินมีข้อบกพร่อง

กรมสรรพากร รายงานว่า กรมสรรพากรได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ประกอบด้วย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากร พบประเด็นข้อบกพร่องด้านจรรยาบรรณกรณีการตรวจสอบและรับรองบัญชีในกิจการที่เกินความรู้ความสามารถของตนที่จะปฏิบัติงานได้ และกรณีผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี  ไม่อยู่ในสถานะที่ปฏิบัติงานและรับรองงบการเงินได้

ทั้งนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีทราบความเสี่ยงงบการเงินมีข้อบกพร่อง ที่เป็นผลมาจากคุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี   ขาดความน่าเชื่อถือในวิชาชีพ และปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีปฏิบัติงานเกินความรู้ความสามารถ เช่น กรณีผู้ตรวจสอบ และรับรองบัญชีรับงานเกินกว่า 300 รายต่อปี และผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีมีผู้ช่วยปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับปริมาณงานและคุณภาพที่จะต้องตรวจสอบ

(คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.123/2545 เรื่อง กำหนดจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 “๒.๒.๒ ไม่ตรวจสอบและรับรองบัญชีในกิจการที่เกินความรู้ความสามารถของตนที่จะปฏิบัติงานได้ และไม่ทำการตรวจสอบและรับรองบัญชีเกินกว่า ๓๐๐ รายต่อปี”)

2. ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีไม่อยู่ในสถานะที่ปฏิบัติงานและรับรองงบการเงินได้ เช่น กรณีผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ขาดต่ออายุ สิ้นสภาพ ตาย เพิกถอน

(คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.123/2545    เรื่อง กำหนดจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่     19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 “2.5.1 ไม่กระทำการใด ๆ อันอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร หรือกฎหมายอื่น”)

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร โทร. 0 2272 9172  0 2272 9174 และ 0 2272 9816 หรือสำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ