ทำเนียบส่งหนังสือด่วน 16 หน่วยงาน เร่งสรุปเปิด "สถานบันเทิงครบวงจร”

15 เม.ย. 2567 | 08:55 น.

ทำเนียบส่งหนังสือด่วนที่สุด ให้กระทรวงการคลัง แม่งานหลัก ไปพิจารณาร่วมกับ 16 หน่วยงาน เร่งสรุปผลศึกษาการเปิด "สถานบันเทิงครบวงจร" หรือ Entertainment Complex ส่งรัฐบาลภายใน 30 วัน

จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 เมษายน  2567 มีมติรับทราบรายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ศึกษาการเปิด สถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) หรือ กาสิโนถูกกฎหมาย เพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ ของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรฯ สภาผู้แทนราษฎร ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเสนอ

ล่าสุด สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0503/ว(ล)7665 มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมทั้งข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการชุดนี้ ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งระดับกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 16 หน่วยงาน เพื่อให้เร่งสรุปผลศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) ว่าจะเดินต่อไปในแนวทางอย่างไรบ้าง

สำหรับสาระสำคัญของหนังสือ ระบุว่า ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมทั้งข้อสังเกตของกมธ.ไปพิจารณาร่วมกับ 16 หน่วยงาน ประกอบด้วย 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้เพื่อร่วมกันพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อสังเกตดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม จากนั้นจึงส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกะทรวงการคลัง ในฐานะประธานกมธ.ฯ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ ระบุก่อนหน้านี้ว่า ได้รับสัญญาณที่ดี ทั้งจากคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เห็นตรงกันว่า ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการพนันผิดกฎหมาย และการที่นำเรื่องกาสิโน ขึ้นมาบนดินได้ อย่างน้อยรัฐก็สามารถเข้าไปกำกับดูแล มีการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐ และมีกลไกเข้าไปแก้ไขปัญหาและเยียวยา คาดว่าจะสร้างรายได้ ให้ประเทศไทย ประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้มองว่า การศึกษาการตั้งเอ็นเตอร์เทนเมนต์ คอมเพล็กซ์ ในไทย จะไม่ใช่แค่จุดที่เปิดให้เล่นการพนันเท่านั้น แต่เป็นแหล่งความบันเทิงหลากหลาย เช่น สถานที่จัดคอนเสิร์ตระดับโลก  สร้างเป็นดิสนีย์แลนด์ในพื้นที่เดียวกัน คาดว่า จะก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมหาศาล

ส่วนขั้นตอนจากนี้จะการตั้งคณะกรรมการขึ้นมากำกับดูแล โดยมีคณะกรรมการชั้นนโยบาย ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รัฐมนตรีหลายคนเป็นกรรมการ คณะกรรมการชั้นบริหารงาน จะเป็นกรรมการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ ต่อไป