ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อเงินด่วนคนดี กู้สูงสุด 2 หมื่น เช็กเงื่อนไข

06 เม.ย. 2567 | 01:08 น.

ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อเงินด่วนคนดี สำหรับสมาชิก อสม.และ อสส. เปิดให้กู้สูงสุดรายละ 2 หมื่นบาท เช็กเงื่อนไข และ คุณสมบัติผู้กู้ เปิดให้ยื่นกู้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2568

ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อเงินด่วนคนดี สำหรับสมาชิก อสม.และ อสส. ล่าสุด นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า โครงการสินเชื่อเงินด่วนคนดี (เพื่อสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน : อสม. และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร : อสส.) เป็นโครงการที่ธนาคารต้องการให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจกลุ่มสมาชิก อสม. และ อสส. ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นผู้เสียสละทำหน้าที่ดูแลสุขภาพเกษตรกร ประชาชนและสังคมส่วนรวม 

ธ.ก.ส.สินเชื่อเงินด่วนคนดี เช็กคุณสมบัติ และ เงื่อนไข

วัตถุประสงค์สินเชื่อ

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานแก่การดำรงชีพของสมาชิก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.)

คุณสมบัติผู้กู้และเงื่อนไข

 1.เป็นสมาชิก อสม. หรือ อสส. ที่ได้รับเงินค่าป่วยการโอนผ่านบัญชีเงินฝากของ ธ.ก.ส. และเป็นผู้ถือบัตร Smart Card อสม. หรือ Smart Card อสส. ของ ธ.ก.ส.

2. เป็นบุคคลที่มีความสามารถตามกฎหมาย (การบรรลุนิติภาวะ และไม่ถูกพิทัษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือเป็นบุคคลล้มละลาย)

3. ยินยอมให้ธนาคารหักชำระหนี้อัตโนมัติผ่านบัญชีเงินฝากทุกเดือน

 

ธ.ก.ส.สินเชื่อเงินด่วนคนดี

วงเงินกู้

  • รายละไม่เกิน 20,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

  • ร้อยละ 0.67 ต่อเดือน หรือร้อยละ 8 ต่อปี (แบบอัตราคงที่ Fixed Rate) คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้น ลดดอก (Effective Rate)

ธ.ก.ส.สินเชื่อเงินด่วนคนดี

ระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้

  • ชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนๆ ล: 500 บาท ไม่เกิน 48 เดือน นับตั้งแต่วันกู้

หลักประกันเงินกู้

  • บุคคลค้ำประกัน จำนวน 1 คน และเป็นสมาชิก อสม. หรือ อสส. โดยผู้ค้ำประกันสามารถค้ำประกันเงินกู้ ภายใต้โครงการฯ ให้แก่ผู้กู้ได้เพียงรายเดียว

ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ

  • ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2568.

ที่มา: ธ.ก.ส.