ลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟ บัตรคนจนรอบใหม่ เช็กขั้นตอนด่วน

17 มี.ค. 2567 | 00:53 น.

ลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟ บัตรคนจนรอบใหม่ กระทรวงการคลัง แจงผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ จำนวนกว่า 2 ล้านสิทธิ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ เช็กวิธีลงทะเบียนตรวจสอบขั้นตอนด่วน

ลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟ บัตรคนจนรอบใหม่ จากกรณีที่ กระทรวงการคลัง ได้ออกมาเปิดเผยผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,399,549 ราย 

เงื่อนไขใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น

2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้

3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป

4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น

5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

ลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟรอบใหม่ กฟน.

  • เว็บไซต์ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis
  • หรือโทร.เบอร์ติดต่อ 1130

วิธีลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟ กฟน.

 

วิธีลงทะเบียนส่วนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ กฟภ.

1.คลิกไปที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  คลิกที่นี่

2.กรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนด ได้แก่

  • เลขประจำตัวประชาชน
  • เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  •  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
  •  หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า
  • รหัสเครื่องวัดไฟฟ้า
  • บิลประจำเดือน
  •  จำนวนเงินค่าไฟฟ้า จากนั้นกดยืนยันข้อมูล

ขั้นตอนลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้า กฟภ.

เงื่อนไขการลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้า กฟภ.
 1. ผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐฯ ต้องลงทะเบียนกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315.-บาท/เดือน/ครัวเรือน/สิทธิ์
 2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามสถานที่ใช้ไฟฟ้าที่ได้ลงทะเบียนไว้และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
 3. หากใช้ไฟฟ้าจำนวนเงินเกินกว่า 315.-บาท/เดือน จะไม่ได้รับสิทธิ์และต้องชำระค่าไฟฟ้าภายในระยะเวลาที่กำหนด
 4. กรณีลงทะเบียนกับการใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ และไม่เป็นนิติบุคคล หากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี 50 หน่วย ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป.