สิทธิบัตรทอง เสียหายจากการรักษารับเงินช่วยเหลือสูงสุด 4 แสนบาท

14 มี.ค. 2567 | 17:15 น.

สิทธิบัตรทอง หรือ สิทธิ 30 บาท สปสช. แจ้งข้อมูลหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลที่ไม่ใช่จากการเป็นพยาธิสภาพของโรค หรือเหตุแทรกซ้อนของโรค ยื่นร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตั้งแต่ 100,000 - 400,000 บาท

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. แจ้งผู้มีสิทธิบัตรทอง หรือ บัตร 30 บาท ตามมาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 หากใช้สิทธิบัตรทองแล้วได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลที่ไม่ใช่เป็น "พยาธิสภาพของโรค" หรือ เหตุแทรกซ้อนของโรค มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นโดยผู้ที่ได้รับความเสียหาย หรือทายาท หรือผู้อุปการะ หรือหน่วยบริการที่ให้บริการยื่นคำร้องได้ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย

ประเภท-อัตราการช่วยเหลือเบื้องต้น 

ประเภทที่ 1 เสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร (240,000 - 400,000 บาท)

ประเภทที่ 2 พิการหรือสูญเสียอวัยวะ (100,000 - 240,000 บาท)

ประเภทที่ 3 บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง (ไม่เกิน 100,000 บาท) 

เป็นความเสียหายจากการรักษาพยาบาล ที่ไม่ใช่พยาธิสภาพของโรคหรือเหตุแทรกซ้อนของโรค เงินช่วยเหลือเบื้องต้นไม่ใช่เงินชดเชย มีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ลดความขัดแย้ง และไม่พิสูจน์ถูกผิด

ผู้ที่สามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเบื้องต้นได้

1.ผู้ที่ได้รับความเสียหาย หรือ

2.ทายาท หรือ

3.ผู้อุปการะ หรือ

4.หน่วยบริการที่ให้บริหาร

ระยะเวลา 

ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย

การเขียนคำร้องต้องมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.ชื่อ-นามสกุล ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย

2.ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล

3.ชื่อของหน่วยบริการที่ให้การรักษาพยาบาล

4.วันที่เข้ารับการรักษาพยาบาล และวันที่ทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น

5.สถานที่ที่สามารถติดต่อผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายได้โดยสะดวก

6.ระบุภาระที่ผู้รับบริการจะต้องรับผิดชอบเศรษฐานะ

หลักฐานประกอบคำร้องของผู้ได้รับความเสียหาย

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตร
  • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ)
  • เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา

แบบฟอร์มคำร้องคลิกดาวน์โหลดได้ (ที่นี่)

สถานที่ยื่นคำร้อง

1.หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (ในจังหวัดที่เกิดเหตุ) หรือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1-13

3.ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทอง หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50 (5)

4.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 2 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

กรณีมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

1.สายด่วน สปสช. 1330 

2.ช่องทางออนไลน์