สรุป สบน.เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท

22 ก.พ. 2567 | 18:38 น.

สรุป สบน. เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของ กระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 วงเงินรวม 40,000 ล้านบาท เช็กช่องทางซื้อพันธบัตรฯ

สบน.หรือ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ วางแผนจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ ของ กระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ครั้งที่ 1 วงเงินรวม 40,000 ล้านบาท

รายละเอียด สบน.จำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รายละเอียดดังนี้

ครั้งที่ 1 วงเงินรวม 40,000 ล้านบาท  แบ่งเป็น

 • จำหน่ายให้กับประชาชน วงเงิน 35,000 ล้านบาท
 • การจำหน่ายให้กับนิติบุคคลไม่แสวงหากำไรตามที่ ก.คลังกำหนด วงเงิน 5,000 ล้านบาท

ช่องทางซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ สบม.

 • วอลเล็ต สบม. (สะสมบอนด์มั่งคั่ง) บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง วงเงิน 10,000 ล้านบาท
 • และช่องทางต่างๆ ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย วงเงิน 25,000 ล้านบาท

 

การจำหน่ายให้กับนิติบุคคลไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด วงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดช่องทางการจำหน่าย ดังนี้

1. การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง
พันธบัตรออมทรัพย์บนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

 • วงเงิน                10,000 ล้านบาท

รุ่นอายุและผลตอบแทน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

 •  5 ปี 3.00% ต่อปี        
 • 10 ปี 3.40% ต่อปี

วันที่จำหน่าย 

 • วันที่  6 - 19 มีนาคม 2567
 • เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป   

ผู้มีสิทธิ์ซื้อ  

 • บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

วงเงินขั้นต่ำ – ขั้นสูง        

 • 100 บาท – 50,000,000 บาท (หน่วยละ 100 บาท)

ช่องทางการจำหน่าย            

 • วอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง

หมายเหตุ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อลงทะเบียน ยืนยันตัวตน และเติมเงินเข้าวอลเล็ต สบม. ผ่าน Mobile Banking หรือผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย รวมถึงเติมเงินด้วย Wallet ID ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

สบน.จำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์

 

2. การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1
ช่วงที่ 1                

 •  จองซื้อได้วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2567
 • วงเงิน                    25,000 ล้านบาท
 • ผู้มีสิทธิ์ซื้อ  บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

รุ่นอายุและผลตอบแทน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน     

 •   5 ปี 3.00% ต่อปี      
 •  10 ปี 3.40% ต่อปี

วงเงินขั้นต่ำ – ขั้นสูง          

 1.  1,000 บาท –  ไม่จำกัดวงเงินขั้นสูง (หน่วยละ 1,000 บาท)

ช่องทางการจำหน่าย          

 •  Internet Banking Mobile Banking และเคาน์เตอร์ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง


พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (ต่อ)
ช่วงที่ 2                  

 • จำหน่ายวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2567

วงเงิน         

 •  5,000 ล้านบาท

ผู้มีสิทธิ์ซื้อ                

 • สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร

รุ่นอายุและผลตอบแทน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน       

 • 10 ปี 3.00% ต่อปี

วงเงินขั้นต่ำ – ขั้นสูง         

 • 1,000 บาท – ไม่จำกัดวงเงินขั้นสูง (หน่วยละ 1,000 บาท)

ช่องทางการจำหน่าย          

 •  เคาน์เตอร์ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง

    
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ให้กับประชาชนในช่วงที่ 1 (วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2567) จะใช้วิธีการจัดสรรพันธบัตรแบบ Small Lot First (ทยอยจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบๆ เวียนจนครบผู้ซื้อทุกราย) โดยทวีคูณรอบละ 1,000 บาท ซึ่งลำดับในการจองซื้อก่อน-หลัง ไม่มีผลต่อการจัดสรร และในกรณีที่วงเงินพันธบัตรที่จะจัดสรรในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ซื้อทุกราย ระบบคอมพิวเตอร์จะจัดสรรพันธบัตรในรอบสุดท้ายด้วยวิธีการสุ่ม (Random) จนครบวงเงินจำหน่าย ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะทราบผลการจัดสรรพันธบัตรและได้รับเงินคืน กรณีที่ไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตร หรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามวงเงินจองซื้อ ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 (รายละเอียดและเงื่อนไขการจำหน่ายเป็นไปตามเอกสารการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง).

ที่มา: ทำเนียบรัฐบาล