VGI โล่งอก! ศาลฎีกาสั่งเพิกถอนข้อพิพาท ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายให้ดีเอ็มฯ

08 ธ.ค. 2566 | 14:39 น.

VGI โล่งอก! ศาลฎีกาสั่งเพิกถอนข้อพิพาท ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายให้ดีเอ็มฯ ศาลแพ่ง ให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ

 

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI รายงานว่า บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาเห็นพ้องตามคำพิพากษาของศาลแพ่ง ให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องชำระค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ดีเอ็มฯ

มีผลให้คดีถึงที่สุดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากบริษัท ดีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ดีเอ็มฯ") (เดิมชื่อ "บริษัท ไมดาสโกลบอล มีเดีย จำกัด") (ซึ่งเคยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)กับบริษัท ดีไลท์ มัลติมีเดีย จำกัด ("ดีไลท์ฯ")

ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เป็นข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 37/2561 กล่าวอ้างว่าบริษัทฯ ปฏิบัติผิดสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของดีเอ็มฯ ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างบริษัทฯ และดีไลท์ฯ ("สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นฯ")

โดยดีเอ็มฯ ไม่ได้ลงนามเป็นคู่สัญญาในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นฯ ดังกล่าว ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาด เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ว่า บริษัทฯ ปฏิบัติผิดสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นฯ ต่อดีเอ็มฯ โดยให้บริษัทฯชำระค่าเสียหาย ให้แก่ดีเอ็มฯ เป็นเงินจำนวน 579,411,812.87 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา7.5% ต่อปี         

นับแต่วันที่เสนอข้อพิพาท (25 มิถุนายน 2561) จนกว่าจะชำระเสร็จนั้น และในวันที่ 3 เมษายน 2563ดีเอ็มฯได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งขอให้มีการบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ เป็นคดีหมายเลขดำที่ พ. 1841/2563

อย่างไรก็ตามในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวเป็นคดีหมายเลขดำที่ พ.2269/2563 ซึ่งศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้รวมคำร้องทั้งสองเข้าพิจารณาเป็นคดีเดียวกัน และศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้เพิกถอนคำชี้ขาดคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวในวันที่ 21 มีนาคม 2565

ดีเอ็มฯ ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลแพ่งดังกล่าวต่อศาลฎีกา และล่าสุดศาลฎีกาได้มี
คำพิพากษาเห็นพ้องตามคำพิพากษาของศาลแพ่ง ให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องชำระค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ดีเอ็มฯ ตามที่กล่าวมาข้างต้น