ยุทธศาสตร์งบประมาณ 2568 เศรษฐา ปั้น ผู้ว่าซีอีโอ บูม ซอฟต์พาวเวอร์

05 ธ.ค. 2566 | 04:05 น.

เปิด 6 ยุทธศาสตร์ จัดทำงบประมาณปี 68 ยุครัฐบาลเศรษฐา รุกนโยบายเพื่อไทย 30 บาท รักษาทุกที่ 1 ครอบครัว 1 ทักษะซอฟต์พาวเวอร์ ปั้น ผู้ว่าซีอีโอ - สร้างบทบาทนำบนเวทีโลก

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (หนองบัวลำภู เลย อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ) มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2568

ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เสนอสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาในช่วงเดือนมกราคม 2567 ก่อนนำเสนอครม.ให้ความเห็นชอบรายละเอียดคำของบประมาณต่อไปนั้น

สำหรับโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2568 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ดังนี้

1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่งคง 

ตัวอย่างการดำเนินการการตามประเด็นเร่งด่วน

 • สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชนประชาชนกับประชาชนที่มีความแตกต่างทางความคิด ศาสนา และอุดมการณ์ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขภายใต้หลักนิติธรรมและบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน
 • ป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและเพิ่มความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานทางไซเบอร์
 • สร้างบทบาทประเทศไทยในเวทีโลก กระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
 • รักษาบทบาทนำในการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาคและอนุภูมิภาค
 • อำนวยความสะดวกในการปรับปรุงขั้นตอนการขอวีซ่าและยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับกลุ่มประเทศเป้าหมายรวมทั้งการเจรจาเพื่อยกระดับหนังสือเดินทางไทย (Passport)

ตัวอย่างการดำเนินการตามแผนแม่บทฯ

 • มุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 • การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
 • ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคงเศรษฐกิจ และสังคม
 • พัฒนาด้านการต่างประเทศให้มีเอกสภาพและมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วน

 

ยุทธศาสตร์งบประมาณ 2568 เศรษฐา ปั้น ผู้ว่าซีอีโอ บูม ซอฟต์พาวเวอร์

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ตัวอย่างการดำเนินการการตามประเด็นเร่งด่วน

 • ส่งเสริมการทำเกษตรยั่งยืน เกษตรผสมผสานเกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่
 • สนับสนุนการบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยนวัตกรรม เกษตรแม่นยำ
 • ปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพ
 • สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมโดยใช้ซอฟต์พาวเวอร์เป็นตัวขับเคลื่อน
 • สนับสนุนผู้ประกอบการและสตาร์อัพประยุกต์ใช้แนวคิดทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เอกลักษณ์ทางวัฒธรรม เทคโนโลยีนวัตกรรม ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดให้เกิด 1 ครอบครัว 1 ทักษะซอฟต์พาวเวอร์
 • ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชน
 • ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะของภาครัฐ

ตัวอย่างการดำเนินการตามแผนแม่บทฯ

 • พัฒนาการเกษตร เช่น เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ
 • ส่งเสริมอุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคต เช่น อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์
 • ส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมระบบโลจิสติกส์ พลังงานและดิจิทัล

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริงสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ตัวอย่างการดำเนินการการตามประเด็นเร่งด่วน

 • รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยมไทย ให้เป็นพื้นฐานของสังคมไทยและเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการนำเสนอความเป็นไทยสู่สากล
 • สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และส่งเสริมการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
 • ยกระดับการผลิตและพัฒนาครู ปรับทบทบาทครูโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 • ส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะกีฬาที่เป็นที่นิยมในระดับสากล และการใช้ซอฟต์พาวเวอร์เป็นตัวขับเคลื่อน

ตัวอย่างการดำเนินการตามแผนแม่บทฯ

 • ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมด้วยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม การมีจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี
 • พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 • สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
 • การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี โดยพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่ทันสมัยได้มาตฐานกระจายบริการอย่างทั่วถึง

 

ยุทธศาสตร์งบประมาณ 2568 เศรษฐา ปั้น ผู้ว่าซีอีโอ บูม ซอฟต์พาวเวอร์

 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ตัวอย่างการดำเนินการการตามประเด็นเร่งด่วน

 • การบริหารในรูปแบบของการกระจายอำนาจ (ผู้ว่า CEO)
 • สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากร
 • เพิ่มการเข้าถึงบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
 • การพักหนี้เกษตรกรตามเงื่อนไขและคุณสมบัติที่เหมาะสม
 • มาตรการช่วยประคองภาระหนี้สินและต้นทุนทางการเงินสำหรับภาคประชาชน
 • พัฒนาและยกระดับระบบสาธารณสุขของประเทศโดยยกระดับนโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรค
 • จัดทำข้อมูลกลางด้านสุขภาพ เพื่อจัดบริการและวางแผนกำลังคนในอนาคต

ตัวอย่างการดำเนินการตามแผนแม่บทฯ

 • เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเอง
 • ส่งเสริมศักยภาพบทบาทสตรีและสิทธิมนุษยชนให้ทุกเพศสภาพเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังค
 • ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐาน
 • สร้างความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมโดยเน้นคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศษฐกิจ สังคม และสุขภาพ

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างการดำเนินการการตามประเด็นเร่งด่วน

 • ส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยข้อมูลที่แม่นยำและทันสมัย
 • แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นวาระแห่งชาติโดยเฉพาะเรื่องฝุ่นควัน PM 2.5
 • ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อประเมินผลและติดตามแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
 • สร้างระบบสาธารณูปโภคให้เกิดสุขภาวะอนามัยที่ดีผ่านการพัฒนาระบบน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง

ตัวอย่างการดำเนินการตามแผนแม่บทฯ

 • สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศษฐกิจสีเขียวและสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
 • จัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
 • เพิ่มประสิทธิภาพการส่งและการใช้น้ำทุกภาคส่วนพรัอมทั้งเพิ่มการเก็บกักน้ำในพื้นที่
 • ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศในทุกมิติ

6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ตัวอย่างการดำเนินการการตามประเด็นเร่งด่วน

 • ปรับปรุงการทำงานของภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยการนำเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมาใช้อย่างเต็มรูปแบบเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
 • ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐให้มีทักษะที่จำเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัลแบบองค์รวม
 • ส่งเสริมการจัดการปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • เปิดเผยข้อมูลผ่านเทคโนโลยีและช่องทางต่าง ๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และตรวจสอบการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเป็นและพัฒนากฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
 • ปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างการดำเนินการตามแผนแม่บทฯ

 • พัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล
 • พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
 • ปรับวิธีการทำงานเป็นการให้บริการที่ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ
 • เชื่อมโยงและบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน
 • เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
 • พัฒนาการบริหารจัดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ