กรมชล เปิดจ้างแรงงานรอบใหม่กว่า 10,000 คน

01 ธันวาคม 2566

กรมชลประทาน เปิดแผนจ้างแรงงานรอบใหม่ระยะเวลา 8 เดือน เป้าหมายจ้างเกษตรกรกว่า 10,000 คน หวังสร้างรายได้ทดแทนให้เกษตรกรช่วงฤดูแล้ง

จากกรณี กรมชลประทาน มีผลการจ้างแรงงานชลประทานทั้งประเทศไปแล้วกว่า 100,000 คน ในปีนี้จึงได้เปิดแผนการจ้างแรงงานเพิ่มเติมอีกกว่า 10,000 คน โดยเชิญชวนเกษตรกรและผู้สนใจในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ หวังสร้างรายได้ทดแทน และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรและประชาชน

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ดำเนินการโครงการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในปีงบประมาณ 2566 เพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำ รวมทั้งโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ทดแทนจากการว่างเว้นการทำการเกษตร 

ในปีนี้มีแผนการขยายจ้างแรงงานเพิ่มประมาณ 9,472 คน ระยะเวลาการจ้างอยู่ระหว่าง 8 เดือน (ตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567) วงเงินจ้างแรงงานอยู่ระหว่าง 5,154.70 บาท/คน/เดือน โดยเกณฑ์การจ้างแรงงานจะพิจารณากลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 

  • เกษตรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือเกษตรกรในพื้นที่ 
  • สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมชลประทานในพื้นที่ 
  • ประชาชนและผู้ใช้แรงงานทั่วไป 

ทั้งนี้ หากแรงงานในพื้นที่มีไม่เพียงพอให้พิจารณาจ้างเกษตรกรหรือแรงงานในพื้นที่ใกล้เคียง จากหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และลุ่มน้ำ ตามลำดับ

ปัจจุบันมีการจ้างแรงงานทั่วประเทศไปแล้ว 804 คน หรือประมาณ 8.49% ของแผนฯ โดยจังหวัดที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 121 คน จังหวัดสุพรรณบุรี 119 คน และจังหวัดสงขลา 66 คน

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้ารับสมัครจ้างแรงงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังมีตำแหน่งว่างก่อนครบตามเป้า จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการฯ โดยสามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือทางสายด่วนกรมชลประทาน 1460