ฮือฮา รัฐบาลจ่อยุบร้านสินค้า Duty Free ขาเข้า สั่งคลังศึกษาด่วน

28 พฤศจิกายน 2566

ครม.ถกมาตรการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว เล็งยุบร้านค้าปลอดภาษี Duty Free ขาเข้า หันมาส่งเสริมบริโภคและการใช้สินค้าภายในประเทศมากยิ่งขึ้น สั่งกระทรวงการคลังศึกษาด่วน

วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2566) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการการดำเนินมาตรการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย 5 มาตรการ หนึ่งในนั้นคือ การยกเลิกการอนุญาตให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน เพื่อขายสำหรับร้านค้าปลอดอากรขาเข้า รวมถึงการยกเว้นอากรของที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากรสำหรับผู้โดยสารขาเข้า

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงการคลัง ศึกษาความเหมาะสมในการยกเลิกการอนุญาตให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน เพื่อขายสำหรับร้านค้าปลอดอากรขาเข้า รวมถึงการยกเว้นอากรของที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากรสำหรับผู้โดยสารขาเข้า เพื่อเป็นการส่งเสริมบริโภคและการใช้สินค้าภายในประเทศมากยิ่งขึ้น

“กรณีนี้ขาออกไม่ได้เกี่ยวข้อง แต่เป็นดิวตี้ฟรีขาเข้า โดยหลักการคือยกเลิกดิวตี้ฟรีขาเข้า โดยลดสินค้าต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงการคลังไปศึกษาว่ารัฐบาลต้องการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวและเพิ่มการใช้จ่าย มาตรการทางด้านภาษีมีอะไรบ้างการเข้ามาซื้อแล้วต้องเป็นสินค้าที่ผลิตในไทยมากขึ้น และคงต้องรอการพิจารณาว่าจะเสนอมาอย่างไรต่อไป” นายชัย กล่าว

 

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เห็นว่า การศึกษายกเลิกการอนุญาตให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน เพื่อขายสำหรับร้านค้าปลอดอากรขาเข้านั้น ซึ่งมุ่งให้เกิดการบริโภคและใช้สินค้าภายในประเทศ ควรศึกษาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรอบด้าน โดยเฉพาะแนวโน้มความต้องการของนักท่องเที่ยว ลักษณะสัญญาผูกพันของร้านเดิม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายในอนาคต
ขณะเดียวกันในมาตรการอื่น ๆ ที่ประชุมครม.ได้เห็นชอบในหลักการประกอบด้วย 

1.มาตรการภาษีและการเงินเพื่อสนับสนุนสินค้าไทยให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทย

2.การปรับปรุงโครงสร้างและอัตราภาษีสรรพสามิตและภาษีประเภทอื่น รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว เพื่อให้สินค้าและบริการบางประเภทมีราคาที่สามารถจูงใจในการบริโภค

3.การผ่อนปรนเวลาเปิดปิดของสถานบริการ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เพิ่มมากขึ้น โดยให้กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการศึกษา

4.การยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมการเดินทางเข้าในประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินการศึกษา

 

ฮือฮา รัฐบาลจ่อยุบร้านสินค้า Duty Free ขาเข้า สั่งคลังศึกษาด่วน

 

ทั้งนี้ที่ประชุมครม. มอบหมายให้กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการต่างประเทศ นำเสนอรายละเอียดของมาตรการที่เกี่ยวข้องและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมมาตรการอื่นที่เห็นว่าเหมาะสมต่อ ครม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินการต่อไป

โฆษกรัฐบาล ระบุว่า การดำเนินมาตรการข้างต้นจะก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ภาษี ซึ่งจะต้องมีการจัดทำประมาณการสูญเสียที่ชัดเจนต่อไป แต่จะสามารถเพิ่มรายได้จาการใช้จ่ายในประเทศ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าในต่างประเทศของคนไทย