svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ราชกิจจาฯ ประกาศ สำรวจรังวัดออกโฉนดที่ดิน ปี 2567 รวม 68 จังหวัด

12 พฤศจิกายน 2566

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย สำรวจรังวัดออกโฉนดที่ดิน ปี 2567 รวม 68 จังหวัด 34,100 แปลง เช็ครายละเอียดจังหวัดต่าง ๆ ที่จะมีการสำรวจรังวัดรวบไว้ที่นี่

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่ เพื่อดำเนินการ ออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58 วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เห็นสมควรประกาศกำหนด 68 จังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน แยกเป็นรายภาคดังนี้ 

ภาคเหนือ

 1. จังหวัดเชียงราย
 2. จังหวัดเชียงใหม่
 3. จังหวัดลำปาง
 4. จังหวัดลำพูน
 5. จังหวัดน่าน
 6. จังหวัดแพร่
 7. จังหวัดพะเยา
 8. จังหวัดตาก

 

ภาพประกอบข่าว ประกาศกระทรวงมหาดไทย สำรวจรังวัดออกโฉนดที่ดิน ปี 2567

 

ภาคกลาง

 • จังหวัดกาญจนบุรี
 • จังหวัดกำแพงเพชร
 • จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • จังหวัดชัยนาท
 • จังหวัดนครนายก
 • จังหวัดนครปฐม
 • จังหวัดนครสวรรค์
 • จังหวัดนนทบุรี
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • จังหวัดพิจิตร
 • จังหวัดพิษณุโลก
 • จังหวัดเพชรบูรณ์
 • จังหวัดอ่างทอง
 • จังหวัดอุทัยธานี
 • จังหวัดอุตรดิตถ์
 • จังหวัดลพบุรี
 • จังหวัดสระบุรี
 • จังหวัดสิงห์บุรี
 • จังหวัดสุโขทัย
 • จังหวัดสุพรรณบุรี
 • จังหวัดเพชรบุรี
 • จังหวัดราชบุรี
 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 • จังหวัดขอนแก่น
 • จังหวัดชัยภูมิ
 • จังหวัดนครพนม
 • จังหวัดนครราชสีมา
 • จังหวัดบึงกาฬ
 • จังหวัดบุรีรัมย์
 • จังหวัดมหาสารคาม
 • จังหวัดมุกดาหาร
 • จังหวัดยโสธร
 • จังหวัดร้อยเอ็ด
 • จังหวัดเลย
 • จังหวัดศรีสะเกษ
 • จังหวัดสกลนคร
 • จังหวัดสุรินทร์
 • จังหวัดหนองคาย
 • จังหวัดอุดรธานี
 • จังหวัดอุบลราชธานี
 • จังหวัดอำนาจเจริญ

 

ภาพประกอบข่าว ประกาศกระทรวงมหาดไทย สำรวจรังวัดออกโฉนดที่ดิน ปี 2567

ภาคตะวันออก

 • จังหวัดจันทบุรี
 • จังหวัดชลบุรี
 • จังหวัดตราด
 • จังหวัดระยอง
 • จังหวัดปราจีนบุรี
 • จังหวัดสระแก้ว

ภาคใต้

 • จังหวัดกระบี่
 • จังหวัดชุมพร
 • จังหวัดตรัง
 • จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • จังหวัดนราธิวาส
 • จังหวัดปัตตานี
 • จังหวัดพังงา
 • จังหวัดพัทลุง
 • จังหวัดยะลา
 • จังหวัดระนอง
 • จังหวัดสงขลา
 • จังหวัดสตูล
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ภาพประกอบข่าว ประกาศกระทรวงมหาดไทย สำรวจรังวัดออกโฉนดที่ดิน ปี 2567

 

ทั้งนี้ เขตจังหวัดดังกล่าวไม่รวมท้องที่ที่ทางราชการได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร และที่ดิน ต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน ตามข้อ 14 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ออกตามความใน พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2493 เช่น ที่สาธารณประโยชน์ เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ พื้นที่ที่มีความลาดชันเกิน 35% และที่สงวนหวงห้ามอื่น ๆ เป็นต้น

นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน ระบุก่อนหน้านี้ว่า โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เบื้องต้นแล้วมาจัดทำแผนงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในพื้นที่ 68 จังหวัด ทั่วประเทศ จำนวน 34,100 แปลง

สำหรับโครงการสำรวตออกโฉนดที่ดินรอบนี้ จะทำให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิในการถือครองที่ดิน สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดิน สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ ซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยโฉนดที่ดินมีรูปแปลงที่มีมาตรฐานสากล ลดปัญหาความขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดิน ช่วยป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐได้อีกทางหนึ่ง