ค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้านระนอง มูลค่าการค้ายังวูบต่อเนื่อง

03 พ.ย. 2566 | 08:00 น.

ค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดระนอง ยอดการค้ายังวูบต่อเนื่อง ชี้ผลจากเศรษฐกิจโลก และการเมืองภายในของเมียนมา และความยากลำบากในการคมนาคมช่วงหน้าฝน

นางสาวอลเวง ศรีหิรัญ พาณิชย์จังหวัดระนอง เปิดเผยว่า  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง สรุปภาวะการค้าชายนำเข้า-ส่งออก ชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน จ.ระนอง-เกาะสอง โดยมูลค่าการค้ารวมการค้าชายแดนกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้านจังหวัดระนอง ประจำเดือนกันยายน 2566 มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 1,435.84 ล้านบาท

เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 31.74 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2.26 (สิงหาคม 2566 มีมูลค่าการค้ารวม 1,404.10 ล้านบาท) และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนลดลง703.91ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ32.90(กันยายน 2565 มีมูลค่าการค้ารวม 2,139.75ล้านบาท)

 

ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออกเดือนกันยายน 2566 มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,105.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 7.43ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.68(สิงหาคม 2566 มีมูลค่าการส่งออกรวม 1,097.96 ล้านบาท) และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง 587.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.70 (กันยายน 2565 มีมูลค่าการส่งออกรวม1,692.71 ล้านบาท)

ค้าชายแดนไทย-เมียนมา  ด้านระนอง  ยังวูบต่อเนื่อง

รายการสินค้าส่งออก ชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดระนอง10 อันดับแรก เดือน กันยายน 2566 มีดังนี้

1 น้ำมันเชื้อเพลิง,หล่อลื่น 8,779.23  ตัน มูลค่า 297.60 2 ล้านบาท

 2.เครื่องจักรและเครื่องใช้กล 31.169 ตัน   มูลค่า 78.34 ล้านบาท  

3 หลอดหรือท่อ 203.04  ตัน   มูลค่า  38.72 ล้านบาท

4 ส่วนส่วนประกอบที่ใช้สำหรับเครื่องจักร 18.58  ตัน   มูลค่า 38.0 ล้านบาท  

5 อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ 17.79 ตัน  มูลค่า  36.23 ล้านบาท  

6  เครื่องเซนตริฟิวจ์ 10.29  ตัน  มูลค่า 29.59 ล้านบาท

7 เครื่องดื่มให้พลังงาน 743.83 ตัน   มูลค่า  28.58  ล้านบาท

8 ตาข่ายจับปลา 187.15  ตัน  มูลค่า 27.70 ล้านบาท

9 ไขมันหรือน้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช 654.73 ตัน มูลค่า  25.91 ล้านบาท  

10 ของปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ 612.34 ตัน  มูลค่า  24.62 ล้านบาท รวม 11,258.14  ตัน   มูลค่า  625.31  ล้านบาท

รวมทั้งสิ้น 22,949.82   ตัน  มูลค่า 1,105.39 ล้านบาท
 

มูลค่าการนำเข้าเดือนกันยายน 2566 มีมูลค่าการนำเข้าทั้งสิ้น 330.45ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 24.31 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 7.94 (สิงหาคม 2566 มีมูลค่านำเข้ารวม 306.14 ล้านบาท) และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง 116.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.08 (กันยายน 2565 มีมูลค่านำเข้ารวม 447.04 ล้านบาท)

รายการสินค้านำเข้า ชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดระนอง10 อันดับแรก เดือน กันยายน 2566 มีดังนี้

1 สัตว์น้ำ (ปลาแช่เย็น)

2 ของทำด้วยเหล็ก  

3 ปลาป่น

4 ถ่านไม้ป่าเลน  

5 ส่วนประกอบที่ใช้สำหรับเครื่องจักร  

6 หลอดหรือท่อ และโพรไฟล์กลวง

7 ปลาหมึกแช่เย็น,แช่เย็นจนแข็ง  

8 ออสซิลโลสโกป  

9 ปูเค็ม ปูทะเลสด กุ้ง กั้ง  

10 อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการสำรวจ รวมทั้งสิ้น 18,601.34 ตัน  มูลค่า  330.45  ล้านบาท

 ค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดระนอง ยอดการค้ายังวูบต่อเนื่อง

ดุลการค้า เดือนกันยายน 2566ดุลการค้าเกินดุล 774.94 ล้านบาท ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 16.88ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2.13 (สิงหาคม 2566 เกินดุลการค้า 791.82 ล้านบาท) และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง470.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ37.79(กันยายน 2565 เกินดุลการค้า1,245.67ล้านบาท)

ภาพรวมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดระนอง เดือนกันยายน 2566 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (สิงหาคม 2566) จะเห็นว่ามูลค่าการค้ารวมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.26 ด้านการส่งออกปรับตัวสูงขึ้นสูงขึ้น 0.68 โดยสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูงขึ้น ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง หล่อลื่น, เครื่องจักรและเครื่องใช้กล, หลอดหรือท่อ

ส่วนประกอบที่ใช้สำหรับเครื่องจักร, อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ เป็นต้น ด้านการนำเข้าปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ7.94 โดยสินค้าที่มีมูลค่านำเข้าสูงขึ้น ได้แก่สัตว์น้ำ (ปลาแช่เย็น), ของทำด้วยเหล็ก, ปลาป่น, ถ่านไม้ป่าเลน, ส่วนประกอบที่ใช้สำหรับเครื่องจักร เป็นต้น

นายพรศักดิ์   แก้วถาวร   ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง  กล่าวว่าสาเหตุที่การค้าไทย-เมียนมา ยังขยับตัวลง เนื่องจากเป็นเพราะเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจและปัญหาภายในการเมืองภายในของเมียนมา การคมนาคมในช่วงหน้าฝนที่มีความยากลำบากทั้งทางบกและทางเรือ