วิธีการรับเงินบำนาญ กับ กอช. เมื่อครบอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

04 ต.ค. 2566 | 08:50 น.

วิธีการรับเงินบำนาญ กับ กอช. เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์หลังเกษียณอายุการทำงาน เผย 4 ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เพื่อรับเงินออมกับกองทุนที่ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดที่นี่

กอช. หรือ กองทุนการออมแห่งชาติ  คือ กองทุนที่ส่งเสริมการออมเพื่อการเกษียณแห่งแรกสำหรับคนไทยผู้ประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงนักเรียนนักศึกษา โดยเมื่อออมกับ กอช. รัฐบาลจะช่วยออมผ่านเงินสมทบ พร้อมทั้งค้ำประกันผลตอบแทนให้อีกด้วย และเมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปี กอช. ให้เงินบำนาญหรือเงินดำรงชีพเพื่อเป็นหลักประกันพื้นฐานสำหรับชีวิตวัยชราของสมาชิก

 

 

 

วิธีรับเงินบำนาญ กับ กอช. มีด้วยกัน 4 ขั้นตอนดังนี้

1. กอช. จะจัดส่งจดหมายถึงสมาชิกล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนสมาชิกอายุ 60 ปีบริบูรณ์ เพื่อให้สมาชิกแจ้งยืนยันช่องทางการรับเงินคืน

2. สมาชิกกรอกรายละเอียดแจ้งช่องทางการรับเงินคืน ตามแบบฟอร์มในจดหมาย โดยช่องทางการรับเงินคืน มีดังนี้

 • พร้อมเพย์ (เลขบัตรประจำตัวประชาชน)
 • บัญชีธนาคาร
 •  ไปรษณีย์ธนาณัติ

วิธีการรับเงินบำนาญ กับ กอช. เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

 

3. ส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย กลับมาที่ กอช. ผ่านช่องทางดังนี้ (เลือกเพียง 1 ช่องทาง)

 • สำนักงาน กอช.
 • E-mail : [email protected]
 • Line กอช. : @nsf.th
 • ไปรษณีย์ไทย
 • ที่ว่าการอำเภอ ทั่วประเทศ
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
 •  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคลังจังหวัด ทั่วประเทศ
 • สถาบันการเงินชุมชนที่เข้าร่วม
 •  เครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ

4. เงินที่จะได้รับคืน จะได้รับเป็น “เงินออมสะสม +ผลตอบแทนการลงทุนของเงินออมสะสม + เงินสมทบจากรัฐ + ผลตอบแทนการลงทุนของเงินสมทบจากรัฐ” โดยจะคืนเป็น “เงินบำนาญ หรือเงินดำรงชีพ จ่ายเป็นรายเดือน” เริ่มต้น 600 บาทต่อเดือน (จำนวณเงินบำนาญที่ได้รับของแต่ละคนจะไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงินทั้งหมดตั้งแต่เริ่มออม ถึงอายุครบ 60 ปี).

ที่มา: กอช.