svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วม 2566

01 ตุลาคม 2566

เปิดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วม 2566 หลังจากหลายพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยบ้านเรือนเสียหาย เช็ครายละเอียด วงเงินการเยียวยาอย่างละเอียดจากทางราชการ รวมไว้ที่นี่ครบ

เช็คข้อมูลการจ่ายช่วยเหลือ เงินเยียวยาน้ำท่วม 2566 หลังจากพื้นที่ภาคเหนือหลายจังหวัด กลายเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก โดยลำน้ำหลายแห่งมีปริมาณน้ำไหลล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือน ถนน และเส้นทางการคมนาคม มีสาเหตุมาจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายน ที่ผ่านมา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์ล่าสุด ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้ว 10 จังหวัด 27 อำเภอ 56 ตำบล/เทศบาล โดยมีบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบอย่างน้อย 217 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ทั้ง จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ แม่ฮ่องสอน รวมทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ เลย หนองบัวลำภู และปราจีนบุรี 

ทั้งนี้พบว่า พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมส่วนมาก เป็นบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง 172 หลัง ถนน/สะพาน 57 แห่ง และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ 7 แห่ง ขณะเดียวกันยังพบอุบัติเหตุ รถไฟตกราง ซึ่งเป็นรถไฟด่วนพิเศษขบวนที่ 13 กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่ หลังเจอน้ำท่วมราง เกิดน้ำป่าทะลัก และดินสไลด์ระหว่างสถานีแก่งหลวงถึงสถานีบ้านปิน อำเภอรอง จังหวัดแพร่ ด้วย

 

ภาพประกอบข่าว สถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือ และการเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วม 2566 ขอบคุณภาพจาก ห้องกู้ภัยอัศวินภัย

สำหรับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนั้น ผู้ที่ได้รับผลกระทบจะสามารถได้รับการช่วยเหลือ เยียวยาน้ำท่วม 2566 ภายหลังจากพ้นวิกฤตน้ำท่วมไปแล้ว โดยเจ้าหน้าที่จะเขาไปทำการสำรวจความเสี่ยหาย ซึ่งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วม นั้น จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วม 

ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วม กำหนดไว้ภายใต้หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 โดยมีสาระสำคัญ แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ฐานเศรษฐกิจ สรุปให้ดังนี้

ด้านการดำรงชีพ

การช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วม ด้านการดำรงชีพ กำหนดให้ดำเนินการช่วยเหลือเป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงิน โดยคำนึงถึง สภาพและเหตุการณ์ตามความเหมาะสม แบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1.ค่าอาหารจัดเลี้ยง วันละไม่เกิน 3 มื้อ มื้อละไม่เกิน 50 บาทต่อคน

2.ค่าถุงยังชีพ ชุดละไม่เกิน 700 บาทต่อครอบครัว 

3.ค่าจัดซื้อหรือจัดหาน้ำสำหรับบริโภคและใช้สอยในที่อยู่อาศัย เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นจนกว่าเหตุการณ์ประสบภัยพิบัติจะเข้าสู่ภาวะปกติ

4.ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเบื้องต้น กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 3,800 บาท

5.ค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำ ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของที่ได้รับความเสียหาย เท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 49,500 บาท

6.ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือสร้างยุ้งข้าว โรงเรือนสำหรับเก็บพืชผลและคอกสัตว์ที่ได้รับความเสียหาย เท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 5,700 บาท

7.กรณีที่ผู้ประสบภัยพิบัติเช่าบ้านเรือนของผู้อื่น และบ้านเช่าเสียหายจากภัยพิบัติทั้งหลัง หรือเสียหายบางส่วนจนอยู่อาศัยไม่ได้ ให้ช่วยเหลือเป็นค่าเช่าบ้านแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ เท่าที่จ่ายจริงในอัตราครอบครัวละไม่เกินเดือนละ 1,800 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 2 เดือน

8.ค่าดัดแปลงสถานที่สำหรับเป็นที่พักชั่วคราว เท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละ ไม่เกิน 2,500 บาท หรือค่าผ้าใบหรือผ้าพลาสติกหรือวัสดุอื่น ๆ สำหรับกันแดดกันฝน เท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน 1,000 บาท

 

ภาพประกอบข่าว สถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือ และการเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วม 2566 ขอบคุณภาพจาก ห้องกู้ภัยอัศวินภัย

 

9. ค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการจัดหาสาธารณูปโภคในที่พักชั่วคราว แยกเป็น 

 • ค่าไฟฟ้า ให้เป็นไปตามที่การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจะเรียกเก็บ สำหรับกรณีที่ท้องที่นั้นไม่มีไฟฟ้า ให้จัดอุปกรณ์แสงสว่างอื่น ๆ ทดแทนได้ เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น
 • จัดหาน้ำบริโภคและใช้สอยจากหน่วยงานที่จังหวัดและอำเภอมีอยู่ เช่น การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง หน่วยดับเพลิงเทศบาล เป็นต้น หรือจัดซื้ออุปกรณ์บรรจุน้ำ ตามความจำเป็นของจำนวนผู้ประสบภัยพิบัติ รวมทั้งการจัดซื้อเพื่อบริโภคใช้สอย เท่าที่จ่ายจริง ตามความจําเป็น
 • จัดสร้างหรือจัดหาห้องน้ำ ห้องส้วม 1 ที่ ต่อ 10 คน เท่าที่จ่ายจริง ตามความจําเป็น เฉลี่ยทีละไม่เกิน 1,700 บาท
 • จัดสร้างที่รองรับ ทำลาย หรือกำจัดขยะมูลฝอย เท่าที่จ่ายจริง

10.ค่าเครื่องนุ่งห่มที่ได้รับความเสียหายและไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก หรือมีความจำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีพ กรณีไม่มีเครื่องนุ่งห่มในการดำรงชีพขณะเกิดภัย รายละไม่เกิน 1,100 บาท

11.ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ และหรือเงินทุนสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติ ที่เป็นอาชีพหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวของผู้ประสบภัยพิบัติ เท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 11,400 บาท

 

ภาพประกอบข่าว สถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือ และการเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วม 2566 ขอบคุณภาพจาก ห้องกู้ภัยอัศวินภัย

 

12.ค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

 • กรณีบาดเจ็บสาหัสที่ต้องรักษาในสถานพยาบาลติดต่อกัน ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ให้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินจำนวน 4,000 บาท
 • กรณีบาดเจ็บจนถึงขั้นพิการไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติได้ ให้ช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินจำนวน 13,300 บาท
 • กรณีภัยพิบัติที่เป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่หรือรุนแรงเป็นที่สะเทือนขวัญ ของประชาชนทั่วไป ให้จ่ายเงินและหรือสิ่งของปลอบขวัญผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่รักษาตัวในสถานพยาบาล รายละไม่เกิน 2,300 บาท

13.ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต รายละไม่เกิน 29,700 บาท และในกรณี ผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้หารายได้เลี้ยงดูครอบครัว ให้พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกไม่เกิน 29,700 บาท

14.กรณีอากาศหนาวจัดผิดปกติมีอุณหภูมิต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียส และมีช่วงเวลาอากาศหนาวยาวนานติดต่อกันเกิน 3 วัน ให้จ่ายค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ประชาชนได้ เท่าที่จ่ายจริงคนละไม่เกิน 300 บาท ทั้งนี้ จังหวัดหนึ่งไม่เกินงบประมาณปีละ 1.2 ล้านบาท

15.ค่าเครื่องครัวและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร ที่สูญหายหรือได้รับความเสียหายและไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 3,500 บาท

16.ค่าเครื่องนอน ที่สูญหายหรือได้รับความเสียหายและไม่สามารถ นำกลับมาใช้ได้อีก หรือมีความจำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีพกรณีไม่มีเครื่องนอนในการดำรงชีพขณะเกิดภัย เท่าที่จ่ายจริงคนละไม่เกิน 1,000 บาท

 

ภาพประกอบข่าว สถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือ และการเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วม 2566 ขอบคุณภาพจาก ห้องกู้ภัยอัศวินภัย

 

ด้านสังคมสงเคราะห์

การช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วม ด้านสังคมสงเคราะห์ ให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นเฉพาะพื้นที่ประสบภัยพิบัติแก่ผู้ประสบภัย เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวในภาวะวิกฤต โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ดังนี้

 • ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์การฝึกอาชีพ เท่าที่จ่ายจริงคนละไม่เกิน 2,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายตอบแทนวิทยากร วันละไม่เกิน 500 บาท ไม่เกิน 10 วัน
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปฏิบัติการฝึกอบรม เท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท
 • เงินทุนประกอบอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรม เท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 4,000 บาท

 

ภาพประกอบข่าว สถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือ และการเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วม 2566 ขอบคุณภาพจาก ห้องกู้ภัยอัศวินภัย

 

ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

การช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วม ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ดังนี้ 

1.จัดหาวัสดุ เคมีภัณฑ์ อาหาร และเวชภัณฑ์ สำหรับแจกจ่ายประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคน้ำและอาหารที่ปลอดภัย ดังนี้

 • ค่าวัสดุ เคมีภัณฑ์ สำหรับไปทำความสะอาดบ่อน้ำตื้นของประชาชนบ่อน้ำละไม่เกิน 250 บาท
 • ค่าน้ำดื่มแก่ครอบครัวที่ขาดแคลนน้ำสะอาดบริโภค ครอบครัวละไม่เกิน 200 บาท
 • ค่าอาหารเสริมโปรตีน และอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแก่ประชาชนผู้ประสบภัย เพื่อการฟื้นฟูสภาพร่างกายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ครอบครัวละไม่เกิน 570 บาท
 • ค่าวัสดุ เคมีภัณฑ์ สำหรับแจกจ่ายประชาชน เพื่อการปรับปรุงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลครัวเรือน ครัวเรือนละไม่เกิน 250 บาท
 • ค่ายาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย (4 รายการ) ราคาตามบัญชีราคา สำหรับหน่วยงานราชการ องค์การเภสัชกรรม

2.จัดหาวัสดุ เคมีภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับไปปฏิบัติงาน ช่วยเหลือประชาชน ปรับปรุงสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการควบคุมป้องกันโรคได้ เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นและเหมาะสม ดังนี้

 • ค่ายาและเวชภัณฑ์ สำหรับการรักษาพยาบาลหรือป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
 • ค่าวัสดุทางห้องปฏิบัติการหาเชื้อในคน
 • ค่าวัสดุและชุดทดสอบทางห้องปฏิบัติการในน้ำ อาหาร และอากาศ
 • ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการหาเชื้อในคน
 • ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในน้ำ อาหาร และอากาศ

3.จัดหาวัสดุควบคุมและป้องกันโรคระบาดในภาวะภัยพิบัติ จัดหายาและเวชภัณฑ์ สำหรับไปปฏิบัติงาน การควบคุมป้องกันโรคและการปฏิบัติการด้านการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาวะ ภัยพิบัติ ได้แก่ ค่าวัสดุเก็บตัวอย่าง น้ำยา และสารเคมีในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นและเหมาะสม