"ดีพร้อม"หนุนวิสาหกิจชุมชนถึงแหล่งทุนดันมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 250 ล.

18 ก.ย. 2566 | 00:12 น.

"ดีพร้อม"หนุนวิสาหกิจชุมชนถึงแหล่งทุนดันมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 250 ล้านบาท สร้างโอกาสการเติบโตของผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมผ่านการสร้างเครือข่ายผู้นำ มุ่งเชื่อมโยงเครือข่ายและนวัตกรรม

นายวรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม (DIPROM) เปิดเผยว่า ปี 66 ดีพร้อมได้ดำเนินต่อยอดโครงการฮีโร่ (DIPROM HEROES) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือกลุ่มกิจการเพื่อสังคม (ฮีโร่) ด้วยกระบวนการร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creation) เพื่อเปิดช่องทางให้ฮีโร่ทำงานร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนในการสร้างสรรค์ หรือพัฒนาสินค้า/บริการร่วมกัน 

ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการซื้อขาย ขยายตลาด และสร้างพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกัน ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายกับอุตสาหกรรมสนับสนุนต่าง ๆ และชุมชนเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลไกที่ผลักดันให้ธุรกิจสามารถเติบโตไปพร้อมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

โดยได้เฟ้นหาฮีโร่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 กิจการ มาร่วมบ่มเพาะองค์ความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจและสนับสนุนให้ฮีโร่เกิดแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดด้วยวิธีการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกและ Co-creation ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนรายใหญ่ อาทิ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด และบริษัท ปากาม้า (ไทยแลนด์) จำกัด 

อีกทั้ง ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด เชื่อมโยงเครือข่ายกับอุตสาหกรรมสนับสนุนต่าง ๆ ให้เป็นกลไกสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทางสังคม 
"ดีพร้อม"หนุนวิสาหกิจชุมชนถึงแหล่งทุนดันมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 250 ล.

รวมถึงสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากนักลงทุนเพื่อสังคม พร้อมผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจทุกระดับเติบโตไปพร้อมกันอย่างมั่นคงควบคู่กับการสร้างสมดุลการพัฒนาระหว่างเศรษฐกิจกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 8 บริษัท จาก 25 บริษัท ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ให้เข้าร่วมการนำเสนอโมเดลธุรกิจ (Pitching Day) ต่อแหล่งเงินทุน อาทิ นักลงทุนบุคคล (Angel investor) กิจการเงินร่วมลงทุน (VC) บริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (CVC) และนักลงทุนเพื่อสังคม (Impact investor) โดย 8 บริษัท ประกอบด้วย 

  • บริษัท สตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั้น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด พัฒนาแพลตฟอร์มด้านการศึกษาที่ให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองใช้งานฟรีเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมในการเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัย 
  • บริษัท แบ่ง-ปัน-ให้ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ส่งเสริมการจ้างงานและสร้างรายได้ให้แก่คนพิการ ด้วยการเป็นพนักงานขายขายผลิตภัณฑ์ที่สถานประกอบการต่าง ๆ แบ่งปันให้มาจำหน่ายทดแทนการจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนฯ
  • บริษัท หอมเพียงพอ กิจการเพื่อสังคม จำกัด ส่งเสริมองค์ความรู้ในการทำเกษตรปลอดภัย ออแกนิคฟาร์ม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต พร้อมรับซื้อและประกันราคาผลผลิตทางเกษตรของชุมชน 
  • บริษัท เทิร์นทูอาร์ต จำกัด โดยให้บริการออกแบบและผลิตสินค้าจากเศษวัสดุเหลือใช้ เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการจัดการขยะ พร้อมจ้างงานคนในชุมชนและพัฒนาทักษะฝีมือ 
  • บริษัท แคนนาฟลาวเวอร์ จำกัด มุ่งเน้นจัดการขยะอินทรีย์และขยะเศษอาหารให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการฝังกลบ 
  • บริษัท รักษ์ไหม (ไทยแลนด์) จำกัด สนับสนุนองค์ความรู้และสร้างอาชีพการเลี้ยงไหมให้กับคนในชุมชน พร้อมพัฒนาทักษะการผลิตผลิตภัณฑ์จากรังไหมและรับซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายต่างประเทศในช่องทางของบริษัท 
  • บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยสนับสนุนการจ้างงานคนในชุมชนและสร้างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก 
  • บริษัท บ้านคนพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด มุ่งเน้นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ด้วยการสนับสนุนองค์ความรู้ในการผลิตสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์อาหาร และสิ่งทอ ด้วยรายได้ทั้งหมดกลับคืนสู่แรงงานคนพิการ

"การนำเสนอโมเดลธุรกิจเพื่อสร้างเครือข่ายและเข้าถึงแหล่งเงินทุนในครั้งดังกล่าวนี้ คาดการณ์การว่าจะเกิดมูลค่าการลงทุนไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท และจะเกิดการเชื่อมโยงทางการค้า ช่องทางการจำหน่าย และคาดว่าจะเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนรวมมูลค่ากว่า 250 ล้านบาท"

นายวรวิทย์ กล่าวอีกว่า ดีพร้อมมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการทุกระดับให้มีขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นดี คู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง