svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ครม.เคาะโซนนิ่งเปิด "สถานบริการ" 24 ชั่วโมง รับเมืองการบินภาคตะวันออก

29 สิงหาคม 2566

ครม.ไฟเขียวร่างพระราชกฤษฎีกา กำหนดโซนนิ่งพื้นที่ให้ตั้ง “สถานบริการ” เปิดบริการได้ 24 ชั่วโมง ภายใต้เขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (29 สิงหาคม 2566) เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดระยอง (ฉบับที่...) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาฯ เป็นการกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (Zoning) ภายในเขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก สนามบินอู่ตะเภา จังหวัดระยอง

ทั้งนี้ เพื่อให้การตั้งสถานบริการในท้องที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อันจะเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในจังหวัดระยอง สอดรับกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลและคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(กพอ.) ในการกำหนดสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เมืองการบินภาคตะวันออก

สำหรับเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (Zoning) จะตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก มีพื้นที่รวมประมาณ 2,662 ไร่ ซึ่งจะสามารถจัดตั้งกิจกรรมสันทนาการที่เข้าข่ายสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการจำหน่ายและช่วงเวลาการจำหน่าย และจะอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมและกำกับดูแลความสงอย่างเคร่งครัด

 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ การออกร่างพระราชกฤษฎีกาฯ นี้จะสอดรับกับที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงเรื่องกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา กล่าวคือ ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ จะกำหนดพื้นที่ที่จะอนุญาตให้ตั้งสถานบริการภายในเขตส่งเสริมเมืองการบินให้ชัดเจน ส่วนกฎกระทรวงฯ จะเป็นการอนุญาตให้สถานบริการที่ตั้งในพื้นที่ที่กำหนดนี้สามารถเปิดบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

โดยเป็นการส่งเสริมศักยภาพเมืองการบินภาคตะวันออก สามารถรองรับนักธุรกิจ ผู้เดินทาง นักท่องเที่ยว และผู้ใช้บริการสนามบินได้ตลอด 24 ชั่วโมง ขณะเดียวกันก็เป็นการบริหารจัดการพื้นที่ให้สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยรวมด้วย

สำหรับโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เป็นหนึ่งในโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานในอีอีซีตามนโยบายของรัฐบาล มีเป้าหมายคือยกระดับสนามบินอู่ตะเภาเป็น สนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลัก แห่งที่ 3 เชื่อมสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ด้วยรถไฟความเร็วสูง ทำให้ทั้ง 3 สนามบินสามารถรองรับผู้โดยสารรวมกันได้มากถึง 200 ล้านคนต่อปี 

พร้อมส่งเสริมให้อีอีซีสามารถเป็นศูนย์กลางการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมเป้าหมาย มีโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงกับกรุงเทพฯ และปริมณฑลไปทางตะวันออกอย่างสะดวก ผลักดันให้ประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางทางการบินและประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียน

 

ทีมรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติครม. วันนี้

รายละเอียดของเขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออกในสนามบินอู่ตะเภา ประกอบด้วย โครงการหลักหลายโครงการ ประกอบด้วย

  • อาคารผู้โดยสารที่รองรับเที่ยวบินพาณิชน์ขนส่งผู้โดยสาร
  • ศูนย์ธุรกิจการค้าและการขนส่งภาคพื้นดิน
  • ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (Maintenance Repair and Overhaul)
  • เขตประกอบการค้าเสรี และเขตธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Cargo Village or Free Trade Zone)
  • ศูนย์ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ (Cargo Complex)
  • ศูนย์ฝึกอบรมการบิน (Aviation Training Centre)