สหภาพไรเดอร์ ค้านแก้เกณฑ์ “เบี้ยผู้สูงอายุ”

14 ส.ค. 2566 | 09:32 น.

สหภาพไรเดอร์ ค้านแก้เกณฑ์ “เบี้ยผู้สูงอายุ” ชี้ลดทอนคุณค่ามนุษย์ ด้วยการพิสูจน์ความจน ขัดหลักการรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า ตอกย้ำสังคมที่เหลื่อมล้ำขึ้นด้วยการเพิ่ม “คุณสมบัติ”

จากกรณีที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 โดยมีประเด็นที่เป็นเรื่องวิจารณ์กรณีเปลี่ยนแปลงเกณฑ์จาก “ถ้วนหน้า” ไปเป็นอย่างอื่น ซึ่งสาระสำคัญอยู่ที่หมวด 1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ

โดยข้อ 6 (4) ระบุว่า เป็นผู้ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด ทั้งนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม สหภาพไรเดอร์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กแสดงเจตจำนง ขอ คัดค้าน “ร่างยกเลิกเบี้ยผู้สูงอายุ” ว่าเป็นการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ ด้วยการพิสูจน์ความจน

สหภาพไรเดอร์ ค้านแก้เกณฑ์ “เบี้ยผู้สูงอายุ”

พร้อมระบุว่า “ขัดหลักการรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า” ตอกย้ำสังคมที่เหลื่อมล้ำขึ้นด้วยการเพิ่ม “คุณสมบัติ” ของผู้ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ ด้วยการเลือกปฎิบัติเฉพาะ “คนจน คนอนาถา” โดยเลือกปฎิบัติอย่างชัดเจน ขัดกับหลักการรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า ที่ต้องดูแลและเข้าถึงประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฎิบัติ โดยการเพิ่มคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุไม่ต่างจากการ “สร้างบุญคุณ” โดยทำให้ประชาชนอีกกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงการดูแลได้ทั่วถึงทั้งที่เป็นเงินที่มาจาก “ภาษีประชาชน”

ในสังคมที่การดูแลประชาชนเป็นเรื่องของ “ประจานความจนตัวเอง” เพื่อให้รัฐเข้ามาดูแล เป็นความล้มเหลวของรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ “ล้มเหลว” ในการบริหารแทบจะทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพของประชาชน ตอกย้ำความเหลื่อมล้ำของประเทศไทย ที่ได้แชมป์ครองอันดับ 1 ของโลก ในประเด็นความเหลื่อมล้ำ !!”