svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดหลักเกณฑ์ใหม่ร้านขายก๊าซร่วมโครงการ "บัตรคนจน" ต้องปฏิบัติ

08 มิถุนายน 2566

เปิดเงื่อนไข-หลักเกณฑ์ร้านขายก๊าซที่เข้าร่วมโครงการบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งรายเก่า-ใหม่ ต้องปฏิบัติตาม ฝ่าฝืนถูกเพิกถอน-ตัดสิทธิไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้อีก

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน มาตรการของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่ผ่านมานั้น

ล่าสุด นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมเป็นร้านค้าก๊าซเพื่อรับชำระเงินจากการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พ.ศ. 2566 มีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือตั้งแต่วันนี้ (8 มิถุนายน) เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กรมธุรกิจพลังงาน ได้ออกประกาศในครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินตามนโยบายรัฐบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการยิ่งขึ้น

ด้วยการวางเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติให้มีความชัดเจนและให้สอดคล้องกับการจัดสรรประชารัฐสวัสดิการรอบใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ด้วย ซึ่งสาระสำคัญของประกาศฯ มีรายละเอียดดังนี้

กำหนดคุณสมบัติของร้านค้าก๊าซที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการรับชำระเงินจากการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัตินี้จะใช้กับเฉพาะร้านค้ารายใหม่เท่านั้น จะไม่ใช้บังคับกับร้านค้าก๊าซที่ร่วมโครงการอยู่แล้ว รวมถึงร้านที่ได้ยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการก่อนวันที่ประกาศมีผลบังคับ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา

คุณสมบัติของร้านค้าก๊าซที่จะสมัครร่วมโครงการฯ เช่น

  • ต้องเป็นร้านค้าที่จำหน่ายก๊าซหุงต้ม
  • มีใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ลักษณะที่หนึ่ง (ธพ.ป.2) หรือมีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ลักษณะที่สอง (ธพ.ก.2) ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
  • มีทำเลและสถานที่ตั้งร้านค้าที่แน่นอน
  • ไม่เคยถูกเพิกถอนสิทธิโดยมีรายชื่อที่ระบบของธนาคารกรุงไทยตรวจพบ
  • ไม่เคยยกเลิกการติดตั้งเครื่อง EDC หรือยกเลิกแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อรับชำระเงินจากสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ (ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม)

ร้านค้าก๊าซเก่า-ใหม่ที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องปฏิบัติ

กรมธุรกิจพลังงานได้วางเงื่อนไขที่ร้านค้าก๊าซที่เข้าร่วมโครงการทุกรายเอาไว้ด้วยทั้งรายเดิมที่ร่วมโครงการอยู่แล้วหรืออยู่ระหว่างพิจารณาก่อนมีประกาศและรายใหม่ที่จะสมัครเข้าร่วมในอนาคตจะต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 8 ข้อ ได้แก่

1.ติดตั้งเครื่อง EDC หรือแอปพลิเคชันถุงเงิน

2.ห้ามปฏิเสธการรับชำระค่าก๊าซหุงต้มโดยการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐโดยไม่มีเหตุอันสมควร

3.ห้ามยึดหรือเก็บบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ

4.ห้ามรับแลกสิทธิส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มเป็นเงินสด สินค้าชนิดอื่น หรือสิ่งตอบแทนอื่น 

5.ห้ามดำเนินธุรกิจที่มีลักษณะเป็นยานพาหนะเร่ขายก๊าซหุงต้ม

6.ห้ามรับชำระค่าก๊าซหุงต้มด้วยรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นการรับชำระล่วงหน้า เช่น การสะสมคูปอง การสะสมแต้ม การรวมสิทธิเพื่อส่งมอบในภายหลัง 

7.ห้ามรับแลกสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ (ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม) ที่ก๊าซหุงต้มเป็นของร้านค้าอื่น

8.ห้ามหาผลประโยชน์อื่นใดจากสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ (ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม) ที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของสวัสดิการแห่งรัฐ (ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม)

บทลงโทษ 

กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดที่รับสมัครเป็นร้านค้าก๊าซจะดำเนินการเพิกถอนการเป็นร้านค้าก๊าซที่ร่วมโครงการ และแจ้งกรมบัญชีกลางพิจารณาการส่งคืนเครื่อง EDC หรือยกเลิกการใช้แอปพลิเคชันถุงเงิน

โดยผลของการเพิกถอนสิทธิดังกล่าว ร้านค้าก๊าซจะไม่มีสิทธิเรียกค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ และจะไม่สามารถสมัครเป็นร้านค้าก๊าซเพื่อรับชำระเงินจากการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้อีกต่อไป