รายได้ต่อหัวคนไทย 2566 เพิ่มขึ้นแค่ไหน เมื่อไหร่หลุดพ้นความยากจน

01 มิ.ย. 2566 | 09:39 น.

เปิดข้อมูลล่าสุดจาก สศช. รายงานตัวเลข รายได้ต่อหัวคนไทย 2566 เพิ่มขึ้นแค่ไหน หลังแนวโน้มเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว เมื่อไหร่จะหลุดพ้นจากความยากจน กับดักประเทศรายได้ปานกลางตามเป้าหมาย

ไม่นานมานี้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไทยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 และแนวโน้มปี 2566 หนึ่งในรายละเอียดของตัวเลขสำคัญที่ สศช. ประกาศออกมานั่นคือ “รายได้ต่อหัว” ของคนไทย ในปี 2566 ซึ่งถูกรายงานมาในการแถลงครั้งนี้ด้วย

สำหรับรายได้ต่อหัว ของคนไทยในปี 2566 สศช. ประเมินว่า จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2565 ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ที่กำลังมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีต่อเนื่องหลังจากผ่านช่วงวิกฤตมาในช่วง 2-3 ปีก่อนหน้านี้ โดยตัวเลขล่าสุดของรายได้ต่อหัว มีรายละเอียดดังนี้

รายได้ต่อหัวคนไทย 2566

  • ปี 2565 รายได้ต่อหัวคนไทย อยู่ที่ 248,677.2 บาทต่อคนต่อปี
  • ปี 2566 รายได้ต่อหัวคนไทย อยู่ที่ 262,633.3 บาทต่อคนต่อปี (ประมาณการ)

อย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบข้อมูลจาก สศช. พบตัวเลขรายได้ต่อหัวคนไทยย้อนหลัง 3 ปี (2563-2565) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจริงในปี 2563 รายได้ต่อหัวคนไทย อยู่ที่ 225,311.4 บาทต่อคนต่อปี ปี 2564 รายได้ต่อหัวคนไทย อยู่ที่ 231,986.1 บาทต่อคนต่อปี และ ปี 2565 รายได้ต่อหัวคนไทย อยู่ที่ 248,677.2 บาทต่อคนต่อปี

อย่างไรก็ตามตัวเลขรายได้ต่อหัวคนไทยในปี 2566 ซึ่งเป็นการประมาณการของสศช. นั้น เมื่อลงลึกไปในรายละเอียดพบว่า เป็นการปรับประมาณการขยายตัวลดลงเล็กน้อย โดยตัวเลข ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 สศช. แถลงว่า รายได้ต่อหัวคนไทยในปี 2566 จะอยู่ที่ 263,332.9 บาทต่อคนต่อปี ลดลงเป็น 262,633.3 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งเป็นการแถลงตัวเลขล่าสุด ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงข้อมูล รายได้ต่อหัวคนไทย ในปี 2566

เปิดเป้าหมายรายได้ต่อหัวคนไทย

สำหรับเป้าหมายรายได้ต่อหัวคนไทย นั้น ก่อนหน้านี้ นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ซึ่งประกาศใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 กำหนดเป้าหมายสำคัญในการทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง โดยมีที่ต้องทำให้ได้ในช่วง 5 ปี ดังนี้

  1. การปรับโครงสร้างสู่เศรษฐกิจนวัตกรรม รายได้ต่อหัวคนไทยเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 3 แสนบาทต่อคนต่อปี
  2. การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ ดัชนีความก้าวหน้าของคน อยู่ในระดับสูง
  3. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและเป็นธรรม ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของคนรวยสุดและจนสุดจากปัจจุบัน 6 เท่า เหลือ 5 เท่า
  4. การเปลี่ยนผ่านการผลิตและการบริโภคไปสู่ความยั่งยืน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงไม่น้อยกว่า 20%
  5. การสร้างความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง ทั้งโรคระบาด สภาพภูมิอากาศ ดิจิทัล และประสิทธิภาพภาครัฐ

 

เป้าหมายสำคัญภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)

 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2566

สศช. ยังได้ประเมินเศรษฐกิจไทย ในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวในช่วง 2.7 – 3.7% โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญทั้ง การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ และการขยายตัวของการลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ 

ทั้งนี้ คาดว่าการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนจะขยายตัว 3.7% ส่วนการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว 1.9% และการลงทุนภาครัฐขยายตัว 2.7% ส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 1.6% อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.5 – 3.5% และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 1.4% ของ GDP

 

สศช. ยังได้ประเมินเศรษฐกิจไทยในปี 2566