ดีพร้อม ผลักดันนักสร้างสรรค์ไทย ออกแบบบรรจุภัณฑ์ลดโลกร้อน

04 พ.ค. 2566 | 07:11 น.

ดีพร้อม ส่งเสริมนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชูแนวคิด “บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์สังคมดี” ยกระดับความสามารถนักสร้างสรรค์ไทย เทียบชั้นสากล

นางสุชาดา โพธิ์เจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม ปิดเผยว่า ดีพร้อม ผลักดันนักออกแบบไทยแสดงความสามารถ  ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผ่านการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2566 (ThaiStar Packaging Awards 2023) เพื่อเฟ้นหานักออบแบบหน้าใหม่ สู่วงการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไทย ภายใต้แนวคิด “บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์สังคมดี” (Good Together) ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 250,000 บาท และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันสุดยอดบรรจุภัณฑ์ในระดับสากลต่อไป

 

ปัจจุบันการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จะต้องคำนึงถึงบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากบรรจุภัณฑ์พลาสติก โฟม และอื่น ๆ ที่ย่อยสลายได้ยาก ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน สภาพอากาศแปรปรวน ภัยพิบัติและมลภาวะที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ทำให้ทุกคนเกิดความตระหนักที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

การออกแบบหรือเลือกใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ จึงมีส่วนสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ ทำให้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมเข้ามามีบทบาทสำคัญ โดยมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์ตามเทรนด์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ 

 

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หาแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสนับสนุนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้เข้าถึงเทคโนโลยีในการผลิตบรรจุภัณฑ์คุณภาพมากขึ้นภายใต้แนวคิด “อุตสาหกรรมดี อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน” ติดปีกภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม เทคโนโลยี เพื่อให้อุตสาหกรรมอยู่คู่กับสังคมและชุมชนอย่างเป็นมิตร พร้อมยกระดับเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นางสุชาดา กล่าวว่า ดีพร้อม ขานรับนโยบายดังกล่าว โดยมุ่งเน้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไทย ด้วยการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และการพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับสู่มาตรฐานระดับสากล รวมถึงสร้างความยั่งยืนบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

ดีพร้อม ได้ร่วมกับ สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทยสถาบันรหัสสากล และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เดินหน้าจัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2566 (ThaiStar Packaging Awards 2023) อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 51 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ได้แสดงความรู้ความสามารถและศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงได้รังสรรค์ผลงานต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครออกสู่สายตาสาธารณชน

 

​สำหรับการประกวดในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์สังคมดี” (Good Together) เพื่อสะท้อนถึงกระแสความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเวทีโลก ทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ความหลากหลาย (Diversity) และเท่าเทียม (Equality) อีกทั้ง สังคมโลกในปัจจุบันเปิดกว้างและให้การยอมรับในความแตกต่างของมนุษย์มากขึ้นกว่าในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกต่างทางเพศ อายุ และร่างกาย ซึ่งทำให้วิถีชีวิตและมุมมองของประชากรโลกเปลี่ยนแปลงไป อันจะนำไปสู่การปรับตัว

ของรูปแบบสินค้าและบริการ ตลอดจนพฤติกรรมการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบัน 

 

ปีนี้ได้เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา บริษัท หน่วยงาน และผู้ประกอบการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทนักเรียน - นักศึกษา ประกอบด้วยต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจําหน่าย สําหรับสินค้าทั่วไป (Student - Consumer Package (Prototype)) : SC และต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สําหรับสินค้าทั่วไป(Student - Transportation (Prototype)) : ST และ 2) ประเภทบริษัท - หน่วยงาน และผู้ประกอบการ ประกอบด้วย บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจําหน่าย สําหรับสินค้าทั่วไป (Consumer Package) : CP และบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สําหรับสินค้าทั่วไป (Transportation Package) : TP 

 

นอกจากนี้ ยังได้มีรางวัลการออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ โดยสถาบันรหัสสากลและรางวัลบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

นางสุชาดา กล่าวว่า การประกวดในปีนี้หลังจากการปิดรับสมัคร พบว่า มีผู้สนใจเข้าร่วมการนำเสนอผลงานประกวดฯ จำนวนทั้งสิ้น 226 ผลงาน โดยในปีนี้มีเงินรางวัลให้ชิงรวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท พร้อมทั้งผู้ชนะการประกวดจะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดในระดับนานาชาติ ทั้งในระดับภูมิภาคเอเชีย (AsiaStar Awards) และระดับโลก(WorldStar Awards) 

 

ทั้งนี้ การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2565 ที่ผ่านมา สามารถเฟ้นหานักออกแบบไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์ ร่วมในเวทีระดับโลกและคว้ารางวัลจากการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย(AsiaStar Awards 2022) จำนวน 35 รางวัล ซึ่งจัดโดยสหพันธ์การบรรจุภัณฑ์แห่งเอเชีย(Asian Packaging Federation : APF) โดยไทยนับเป็นประเทศที่ได้รับรางวัลมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย และได้รับรางวัลจากการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับโลก (WorldStar Packaging Awards) ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา รวมจำนวนทั้งสิ้น 19 รางวัล