FTAไทย-EFTA รอบ 4 คืบ"พาณิชย์"ตั้งเป้าสรุปปี 67

29 เม.ย. 2566 | 19:00 น.

ไทย-EFTA ประชุมเจรจาFTAรอบ4 ความคืบหน้ามากขึ้น ได้ข้อสรุปการยกร่างข้อบทความตกลงในส่วนที่คงค้างเพิ่มขึ้น พร้อมวางแผนการประชุมในปีนี้ อีก 3 รอบ และต้นปีหน้า มั่นใจสรุปผลเจรจากลางปี 67

นางอรมน ทรัพย์ธวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยผลการประชุมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) รอบที่ 4 ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน ที่ผ่านมา ว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นรูปแบบแบบผสมผสาน ทั้งการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ และการประชุมเจรจาแบบพบกันจริง ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ โดยการหารือมีความคืบหน้ามากขึ้นจากการประชุม 3 รอบที่ผ่านมา สามารถทำความเข้าใจ

นางอรมน ทรัพย์ธวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

และได้ข้อสรุปการยกร่างข้อบทความตกลงในส่วนที่ยังค้างอยู่มากขึ้น พร้อมทั้งได้วางแผนการประชุมในอนาคต โดยในปีนี้ จะจัดขึ้น อีก 3 รอบ ในช่วงเดือนมิถุนายน กันยายน และพฤศจิกายน และในปี 2567 จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมและมีนาคม เพื่อเดินหน้าสรุปผลการเจรจาให้ได้ ภายในกลางปี 2567

 

การประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ เป็นการประชุมในระดับหัวหน้าคณะเจรจา และการประชุมกลุ่มย่อย 9 คณะ ได้แก่ มาตรการเยียวยาทางการค้า มาตรการอุปสรรคเทคนิคต่อการค้า การค้าบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ การค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน ความร่วมมือด้านเทคนิคและการเสริมสร้างศักยภาพ

FTAไทย-EFTA รอบ 4 คืบ\"พาณิชย์\"ตั้งเป้าสรุปปี 67

และข้อบททั่วไป ข้อบทสุดท้าย และข้อบทเชิงสถาบันและการระงับข้อพิพาท ส่วนการประชุมเจรจาแบบพบกันจริง ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ เป็นการประชุมคณะเจรจากลุ่มย่อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มการค้าสินค้า และกลุ่มกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า

FTAไทย-EFTA รอบ 4 คืบ\"พาณิชย์\"ตั้งเป้าสรุปปี 67

ทั้งนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2561-2565) การค้าระหว่างไทยและ EFTA มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 9,857.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับในช่วง 3 เดือนแรก (ม.ค.-มี.ค. 2566) การค้าระหว่างไทยและ EFTA มีมูลค่า 2,259.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไป EFTA มูลค่า 1,315.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจาก EFTA มูลค่า 944.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ นาฬิกาและส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องใช้สำหรับเดินทาง และเครื่องสำอาง และสินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ นาฬิกาและส่วนประกอบ เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ