“ทางหลวง” ขยาย 4 เลน สร้างถนนสายสตูล-ท่าเรือเจ๊ะบิลัง เชื่อมทะเลอันดามัน

26 เมษายน 2566

วิ่งฉิว “ทางหลวง” เทงบ 166 ล้านบาท ขยาย 4 เลน สร้างถนนทล.4051 สายสตูล-ท่าเรือเจ๊ะบิลัง จ.สตูล หนุนท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่1 ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4051 สายสตูล – ท่าเรือเจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล งบประมาณ 166,399,935 บาท แล้วเสร็จ จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการท่องเที่ยวในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทางในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง  

“ทางหลวง” ขยาย 4 เลน สร้างถนนสายสตูล-ท่าเรือเจ๊ะบิลัง เชื่อมทะเลอันดามัน

ที่ผ่านมาทางหลวงหมายเลข 4051 เป็นทางหลวงสายรองที่ประชาชนใช้คมนาคมขนส่ง เชื่อมโยงพื้นที่จากแยกทางหลวงหมายเลข 406 ไปท่าเทียบเรือเจ๊ะบิลัง และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสตูล เดิมมีขนาด 2 ช่องจราจร ปัจจุบันเส้นทางดังกล่าวมีประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมใช้เดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นและไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง 
 

สำหรับทางหลวงหมายเลข 4051 สายสตูล-ท่าเรือเจ๊ะบีลัง อ.เมือง จ.สตูล มีจุดเริ่มต้นโครงการที่ กม. 3+400 ถึง กม. 11+900 รวมระยะทางทั้งหมด 8.5 กิโลเมตร โครงการฯมีลักษณะเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ผิวทางเป็นแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (Nature Rabber Modified Asphalt) กว้างช่องละ 3.50 เมตร แบ่งการจราจรโดยแบริเออร์คอนกรีต (Concrete Barrier) มีการก่อสร้างสะพาน จำนวน 2 แห่ง รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟกระพริบบนทางหลวง 

“ทางหลวง” ขยาย 4 เลน สร้างถนนสายสตูล-ท่าเรือเจ๊ะบิลัง เชื่อมทะเลอันดามัน

ทั้งนี้โครงการฯดังกล่าว จะช่วยอำนวยความสะดวกในการคมนาคมระหว่างตัวเมืองสตูลไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสตูลและท่าเรือเจ๊ะบิลังได้รวดเร็ว สนับสนุนการท่องเที่ยว สร้างรายได้แก่ประชาชน ส่งผลให้เศรษฐกิจท้องถิ่นและประเทศดีขึ้น ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม