"แก่แล้ว ไม่ตกงาน" กรมการจัดหางาน ขยายโอกาสการมีงานทำ

13 เม.ย. 2566 | 08:40 น.

กรมการจัดหางาน ส่งเสริมผู้สูงวัยมีงานทำ จับมือภาคเอกชน ผลักดันโครงการการจ้างงานผู้สูงอายุ ขยายโอกาสมีงาน มีรายได้ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เป็นภาระสังคม รองรับสังคมสูงวัย

วันที่ 13 เมษายน ของทุกปีนอกจากเป็นวันสงกรานต์ หรือ วันปีใหม่ไทยแล้ว รัฐบาลยังกำหนดให้เป็น "วันผู้สูงอายุแห่งชาติ" และจากการที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจึงมีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื่อนสังคม

 

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมผลักดันให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง โดยส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสม ใน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมสานพลังประชารัฐ จัดหางานให้ผู้สูงอายุ (Civil State Project for Elderly) และกิจกรรมสร้างโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน 

สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมการจัดหางานมีการลงพื้นที่เชิญชวนนายจ้างสถานประกอบการ ให้เห็นถึงความสำคัญและเกิดการจ้างงานผู้สูงอายุ รวมทั้งประชุมหารือกับนายจ้าง/สถานประกอบการแล้ว 1,057 แห่ง และมีการจ้างงานผู้สูงอายุ จำนวน 702 คน จากผู้สูงอายุที่มาใช้บริการจัดหางาน จำนวน 813 คน

 

ตำแหน่งงานที่ผู้สูงอายุได้รับการบรรจุงานมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ แรงงานด้านการผลิตต่างๆ แม่บ้าน พนักงานดูแลความปลอดภัย พนักงานขับรถยนต์ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามลำดับ 

ปัจจุบันยังมีตำแหน่งงานว่างไว้รองรับผู้สูงอายุ จำนวน  694 อัตรา เช่น บาริสต้า แรงงานด้านการผลิต แม่บ้าน ผู้จัดการสาขา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น โดยผู้ที่สนใจสามารถใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” ให้บริการทั้ง Web application ที่เว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.doe.go.th และ Mobile application “ไทยมีงานทำ” โดยผู้สูงอายุสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด ด้วยการจับคู่ตำแหน่งงานตามความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มีอยู่

 

สำหรับบริษัทเอกชน ที่มีการเปิดรับผู้สูงวัยเข้าทำงาน ได้แก่ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด บริษัท เอ็ม บีซี แลนด์ จำกัด บริษัท เอ็มเค เรสเตอรอง กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท นิวแทรเวิลลอด์จ จำกัด บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด บริษัทเอกชนเหล่านี้ มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการจ้างงาน สร้างโอกาส สร้างอาชีพ ให้กับผู้สูงอายุ การมีงานทำไม่เพียงช่วยให้ผู้สูงอายุมีรายได้ หรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีเท่านั้น แต่ยังทำให้ผู้สูงอายุเกิดความภูมิใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง

 

กรมการจัดหางานยังมีแผนเดินหน้าผลักดันให้ทุกภาคส่วน เห็นถึงศักยภาพและความสำคัญในการจ้างงานผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

 

หากผู้สูงวัยที่ไม่สะดวกใช้งานผ่านระบบออนไลน์ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10  ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job center) หรือที่เว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.doe.go.th หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694