svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ครม.ทิ้งทวนเคาะโครงการใหญ่-จ่ายค่าตอบแทน ก่อนยุบสภา

13 มีนาคม 2566

เปิดวาระครม. นัดสุดท้ายทิ้งทวนก่อนยุบสภา สารพัดหน่วยงานแห่ชงโครงการใหญ่ ขอครม.อนุมัติเงินเพียบ ทั้งเมกกะโปรเจ็กต์ มาตรการเกษตร เยียวยา และจ่ายค่าตอบแทน

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 14 มีนาคม 2566 นี้ ซึ่งมีการประเมินกันว่าจะเป็นการประชุมครม.ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นัดสุดท้ายทิ้งทวนก่อนจะประกาศยุบสภาอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าสู้ช่วงของการเลือกตั้งทั่วไปในช่วงเดือนพฤษภาคม 2566

โดยการประชุมครม.นัดนี้ หลายหน่วยงานได้จัดเตรียมข้อเสนอโครงการสำคัญเข้ามาหลายโครงการ เพื่อขออนุมัติวงเงินไปดำเนินการ ครอบคลุมทั้งโครงการลงทุนเมกกะโปรเจกต์ มาตรการการช่วยเหลือด้านเกษตร การเพิ่มเงินให้กับบุคลากร ด้านต่างประเทศ และกฎหมายสำคัญ ๆ หลายฉบับ

นอกจากนี้ยังต้องติดตามด้วยว่า กระทรวงคมนาคม จะเสนอโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี มูลค่า 1.4 แสนล้านบาท ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าสู่การพิจารณาของครม. เพื่อลงนามในสัญญาร่วมลงทุนระหว่างเอกชน กับรฟม. หรือไม่

 

ภาพประกอบข่าว การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดทิ้งทวน ก่อนยุบสภา วันที่ 14 มีนาคม 2566

วาระเพื่อพิจารณา

สำหรับวาระสำคัญที่เสนอเข้ามาให้ที่ประชุมเป็นวาระเพื่อพิจารณา นั้น เบื้องต้นมีเสนอเข้าอย่างน้อย 29 เรื่อง สรุปโครงการสำคัญ  ๆ ได้ดังนี้

กระทรวงการคลัง : เสนอการกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2565

กระทรวงการคลัง : เสนอการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปรับปรุงใหม่) 

กระทรวงคมนาคม : เสนอขออนุมัติดำเนินโครงการทางพิเศษฉลองรัช ส่วนต่อขยาย (ช่วงจตุโชติ - ถนนลำลูกกา) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

กระทรวงพาณิชย์ : เสนอโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมาตรการคู่ขนานปี 2565/66 และปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

กระทรวงเกษตรฯ : เสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ....

กระทรวงเกษตรฯ : เสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าอากรใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทำการประมง และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน รอบปีการประมง 2566 – 2567 พ.ศ. ....

กระทรวงเกษตรฯ : เสนอขอความเห็นชอบร่างข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลุ่มน้ำของประเทศไทย ด้วยการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพและการเกษตรแบบยั่งยืน

กระทรวงเกษตรฯ : เสนอขออนุมัติการลงนามในข้อตกลงการดำเนินการว่าด้วยความร่วมมือด้านประมงไทย - ไต้หวัน 

กระทรวงอุตสาหกรรม : เสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมือวันที่ 8 มีนาคม 2565 เรื่องขอขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดกลุ่มย่อยมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ 

กระทรวงอุตสาหกรรม : เสนอการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูกาลผลิตปี 2565 / 2566 

กระทรวงพลังงาน : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ชุดที่ 1

กระทรวงดิจิทัลฯ : เสนอการเปิดโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการงบ Big Rock) ตามหลักโครงข่ายแบบเปิด (Open Access Network) 

กระทรวงดิจิทัล : เสนอขออนุมัติโครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G/5G บนคลื่น 700 MHz ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 

 

ภาพประกอบข่าว การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดทิ้งทวน ก่อนยุบสภา วันที่ 14 มีนาคม 2566

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ : เสนอการขอความเห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง

กระทรวงมหาดไทย : เสนอการปรับเพิ่มวงเงินค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่..) พ.ศ. ....)

กระทรวงมหาดไทย : เสนอการปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ และขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25ตุลาคม 2565 เรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

กระทรวงสาธารณสุข : เสนอการเยียวยาค่าตอบแทนใบประกอบโรคศิลปะเภสัชกรขององค์การเภสัชกรรม 

สภาพัฒน์ฯ : เสนอแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2566 -2570 ฉบับทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และข้อเสนอโครงการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ.2566 – 2570 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) : เสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่

สำนักงาน ป.ป.ท. : เสนอขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันเกินกว่างบประมาณรายจ่ายที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ : เสนอร่างนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2565 -2567 และร่างแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2566 – 2570 รวม 2 ฉบับ 

คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) : เสนอการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหารกรณีสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) : เสนอมาตราการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ.2566 -2570) 

คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ : เสนอร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ระยะ ที่ 1 พ.ศ.2566 – 2570