svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 คำถามที่พบบ่อยตรวจสอบสถานะลงทะเบียน

14 มีนาคม 2566

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรคนจน รวมคำถามที่พบบ่อยตรวจสอบสถานะลงทะเบียน หลัง กระทรวงการคลัง แจ้งยืนยันตัวตนสำเร็จ 7.6 ล้านราย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรคนจน รวมคำถามที่พบบ่อยตรวจสอบสถานะลงทะเบียน หลัง กระทรวงการคลัง  เปิดให้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เป็นสัปดาห์ที่สาม โดย กระทรวงการคลัง ได้รายงานว่า ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบคุณสมบัติรอบแรกผ่าน แจ้งยืนยันตัวตนสำเร็จ 7.6 ล้านราย  สำหรับจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. จำนวนทั้งสิ้น 953,223 ราย

ยื่นอุทธรณ์ผ่าน 2 ช่องทาง

ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์

ขออุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน

  •  ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 คำถามที่พบบ่อยตรวจสอบสถานะลงทะเบียน

ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่านช่องทางใด

สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

1) ผ่านเว็บไซต์โครงการ โดยระบุหมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด ของผู้ลงทะเบียน

2) หน่วยรับลงทะเบียน โดยการระบุหมายเลขบัตรประชาชนหรือ Dip Chip

ผู้ลงทะเบียนจะต้องผ่านการตรวจสอบขั้นตอนใดบ้าง ในการลงทะเบียนขอรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

3) ผ่านการยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิ

ช่องทางยืนยันตัวตนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กรณีประกาศผลการตรวจสอบสถานะบุคคลแล้วไม่ตรงกับข้อมูลในฐานของกรมการปกครองต้องทำอย่างไร

กรณีที่ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามข้อมูลของกรมการปกครอง หลังจากวันที่ประกาศผลผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลของตนเองให้ตรงกับข้อมูลของกรมการปกครองที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ตนได้ลงทะเบียนหรือได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น และสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ไม่มีครอบครัว (โสด) สามารถไปแจ้งแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้

กรณีประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วไม่ผ่านต้องทำอย่างไร

ผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านทางเว็บไซต์โครงการฯ และติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่าน เพื่อขอแก้ไขปรับปรุงข้อมูลโดยตรง

ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ต้องดำเนินการอย่างไร

ผู้ลงทะเบียนจะต้องยืนยันตัวตนผ่านอุปกรณ์การยืนยันตัวตน (Full E KYC) โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ณ ธนาคารตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้แก่ ธนาคารกรุงไทยฯ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน.

ที่มา: โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565