svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"ถูกเลิกจ้าง"แบบไหน หมดสิทธิรับเงินทดแทน มนุษย์เงินเดือน ดูที่นี่

20 กุมภาพันธ์ 2566

มนุษย์เงินเดือน ควรรู้ ถูกเลิกจ้างแบบไหน หมดสิทธิรับเงินทดแทน มีกรณีไหนบ้างที่ผู้ประกันตนจะไม่สามารถรับสิทธิชดเชย หรือเงินทดแทนใดๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

การถูกเลิกจ้าง หรือให้ออกจากงาน อาจเป็นสิ่งที่หลายๆคน ไม่อยากให้เกิดขึ้น ยิ่งกรณีที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า อาจยิ่งทำให้ลำบาก ยิ่งการออกโดยมีความผิดติดตัว นอกจากจะเสียโอกาสดีๆแล้ว ยังเสียโอกาสในการรับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองต่างๆ


กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และประกันสังคมจะให้ความช่วยเหลือ 

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ออกจากงานและอยู่ในสถานะว่างงาน ถูกไล่ออก ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามข้อกำหนด และไม่ได้มีการกระทำความผิดใดๆ

"ถูกเลิกจ้าง"แบบไหน หมดสิทธิรับเงินทดแทน

หากเป็นกรณีที่ผู้ประกันตนเป็นผู้กระทำความผิด หรือมีเหตุบางข้อที่เข้าข่ายเงื่อนไขทำให้นายจ้างสามารถให้ออกจากงานได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ประกันตนจะไม่สามารถรับสิทธิชดเชย หรือเงินทดแทนใดๆ ได้ ตามกรณีดังต่อไปนี้ 

  • ทุจริตทำผิดกฎหมาย

หากลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง เช่น ลูกจ้างกระทำการโกงเงิน ยักยอกเงิน หรือแสวงหาผลประโยชน์จากบริษัทเพื่อไปเป็นของตัวเอง

  • จงใจทำให้บริษัทฯเสียหาย

ลูกจ้างทำโดยความตั้งใจ หรือเจตนาที่จะสร้างความเสียหายให้กับนายจ้าง หรือบริษัท ถือว่าเข้าข่ายกระทำความผิดโดยบริษัทสามารถเลิกจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 

  • ฝ่าฝืนข้อบังคับร้ายแรง

การทำงานย่อมมีกฎระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งจากนายจ้างที่ต้องถือเป็นข้อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากลูกจ้างกระทำการฝ่าฝืนหรือทำผิดระเบียบอย่างร้ายแรง หรือกระทำความผิดซ้ำๆ แม้ได้รับจดหมายตักเตือนแล้ว

  • ไม่มาทำงานติดต่อกัน 7 วัน

ลูกจ้างละทิ้งหน้าที่โดยไม่แจ้งลา ไม่บอกกล่าวล่วงหน้าติดต่อไม่ได้ต่อเนื่อง 7 วัน และทำให้นายจ้างหรือบริษัทได้รับความเสียหาย และไม่มีเหตุผลอธิบายการละทิ้งหน้าที่อย่างสมเหตุสมผลมากพอ

  • ประมาทเลินเล่อ

การกระทําการใดๆ โดยปราศจากความระมัดระวัง หรือละเลยในสิ่งที่ควรกระทํา ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

  • ติดคุกและต้องโทษคดี

ลูกจ้างที่กระทำความผิดและถูกศาลพิพากษาให้รับโทษจำคุก นายจ้างมีสิทธิให้ออกจากงานได้ทันที และลูกจ้างไม่สามารถเรียกร้องขอค่าชดเชยหรือเงินทดแทนต่างๆ ได้

"ถูกเลิกจ้าง"แบบไหน หมดสิทธิรับเงินทดแทน มนุษย์เงินเดือน ดูที่นี่


เงินทดแทนกรณีว่างงานคืออะไร

สิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้างหรือลาออก โดยผู้ประกันตนต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนว่างงาน ผ่านระบบ http://e-service.doe.go.th ของกรมการจัดหางาน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดถึงจะได้รับสิทธิ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน - Social Security Office