svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ฮือฮา ครม.ห้ามส่งออกทรายธรรมชาติทุกชนิด

31 มกราคม 2566

ครม.อนุมัติกำหนดให้ "ทรายธรรมชาติทุกชนิด" เป็นสินค้าห้ามส่งออก สงวนไว้ใช้อุตสาหกรรมภายในประเทศ ยกเว้นเพื่อการวิจัยไม่เกิน 2 กิโลกรัม  

31 มกราคม 2566 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ทรายเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เพื่อเป็นการสงวนทรายซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญไว้ใช้กับอุตสาหกรรมในประเทศ 

ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับนี้ มีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงมาตรการควบคุมการส่งออกทรายและยกเลิกมาตรการควบคุมการส่งออกแร่ที่มีทรายเป็นส่วนประกอบโดยปรับปรุง ดังนี้

1.กำหนดให้ทรายตามพิกัดศุลกากรประเภท 25.05 เป็นทรายธรรมชาติทุกชนิด จะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม ยกเว้นทรายที่มีโลหะปน ให้เป็นสินค้าห้ามส่งออก โดยไม่ได้กำหนดค่าซิลิกาออกไซต์ไว้ (จากเดิมที่กำหนดให้ทรายธรรมชาติทุกชนิดที่มีซิลิกาออกไซต์เกินกว่าร้อยละ 75 เป็นสินค้าห้ามส่งออก) ได้แก่

1.1 ทรายซิลิกา และทรายควอร์ตซ์ 

  • ทรายซิลิกาเป็นทรายที่ใช้ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ และพบมากบริเวณหาดทราย ชายทะเล ใช้สำหรับในงานอุตสาหกรรมแก้ว กระจก เซรามิก
  • ทรายควอร์ตซ์ เป็นทรายซิลิกาที่มีคุณภาพสูง ทนความร้อนได้สูง มีความแข็งแรงใช้ในงานอุตสาหกรรมทนไฟ กรองน้ำ ทำพื้นทนแรงกระแทกได้ดี ใช้ผสมกับเรซิ่น-อีพ็อกซี่ เพื่อเสริมความแข็งแรง

1.2 ทรายอื่น ๆ

2.ยกเว้นการส่งออกทรายในกรณี ดังนี้

  • กรณีส่งออกเป็นตัวอย่าง หรือศึกษาวิจัย หรือกรณีนำติดตัวออกไป เพื่อใช้เฉพาะตัวในปริมาณไม่เกิน 2 กิโลกรัม หรือ
  • กรณีที่ยานพาหนะนำออกไปเพื่อใช้ในยานพาหนะนั้น ๆ ให้ปริมาณเป็นไป ตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ เอาไว้ถ่วงสมดุลเรือ และการป้องกันอัคคีภัยในเรือ ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ.1974