svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สตูล ประกาศวันหยุดราชการเนื่องในวันตรุษจีน 2566  

19 มกราคม 2566

ผู้ว่าฯ สตูล ประกาศวันหยุดราชการประจำปี 2566 เนื่องในวันตรุษจีนเพิ่มอีก 1 วันในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 นี้ 

19 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ลงนามประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเนื่องในวันตรุษจีน 

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 15 มกราคม 2555 เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2555 กำหนดให้วันตรุษจีนเป็นวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มอีก 1 วัน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล และหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร.0215/ว274 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2538 ให้ถือเป็นหลักการว่า

กรณีวันหยุดราชการประจำปีให้วันใดตรงกับวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ให้เลื่อนวันหยุดราชการประจำปีนั้นไปหยุดในวันทำงานถัดไป

โดยในปี พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นวันตรุษจีน ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดังกล่าว 

จึงประกาศให้วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เป็นวันหยุดราชการชดเชย เนื่องในวันตรุษจีน ประจำปี 2566 จำนวน 1 วัน

 

สตูล ประกาศวันหยุดราชการประจำปี 2566