svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C ใช้อาคารได้ปี 67

04 มกราคม 2566

ธพส. จัดพิธีปิดหลังคาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C เตรียมเปิดให้หน่วยงานทยอยเข้าใช้พื้นที่ได้ในไตรมาส 1 ปี 67

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด   เปิดเผยว่า  วันที่ 4 มกราคม 2566 ธพส. ได้จัดพิธีปิดหลังคาอาคารโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C ซึ่งเป็นพิธีที่แสดงให้เห็นว่า ขั้นตอนในการก่อสร้างอาคารได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

อย่างไรก็ดี เหลือแต่เพียงงานปิดเปลือกอาคาร งานด้านสถาปัตยกรรมภายใน งานตกแต่งภายใน และงานครุภัณฑ์ลอยตัวภายในพื้นที่หน่วยงานเท่านั้น โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและส่งมอบพื้นที่ให้หน่วยงานทยอยเข้าใช้อาคารได้ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 1 ปี 2567

 

สำหรับหน่วยงานหลักที่ได้รับการจัดสรรพื้นที่สำนักงานภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ โซน C มีจำนวน 12 หน่วยงาน ได้แก่ 

 

 1. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 2. สำนักงานศาลปกครองสูงสุด 
 3. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 4. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 5. สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า 
 6. สำนักงานอัยการสูงสุด 
 7. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 8. กรมการท่องเที่ยว 
 9. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 10. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 
 11. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  
 12. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5  

 

โดยหน่วยงานที่ได้ยืนยันแบบผังการใช้พื้นที่และไม่มีการปรับแก้ไขแบบเพิ่มเติม เช่น สำนักงานศาลปกครองสูงสุดกรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานอัยการสูงสุดและ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เป็นต้นจะสามารถทยอยเข้าใช้พื้นที่ได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2567

 

สำหรับหน่วยงานที่มีการปรับแก้ไขแบบเพิ่มเติม เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมการท่องเที่ยวเป็นต้น ต้องเร่งสรุปแบบให้ได้โดยเร็ว หากหน่วยงานเร่งสรุปแบบ ก็จะสามารถเข้าใช้อาคารได้ในช่วงปลายไตรมาส2 ปี 2567