“คมนาคม” เปิดสถิติปี 65 นักท่องเที่ยวเดินทางระหว่างประเทศ แตะ 22 ล้านคน

01 ม.ค. 2566 | 10:12 น.

“คมนาคม” เปิดสถิติปี 65 นักท่องเที่ยวเดินทางระหว่างประเทศ แตะ 22 ล้านคน เพิ่มขึ้น 15.4 เท่า เทียบช่วงปี 64 เผยผู้ใช้บริการทางอากาศสูงสุด แตะ 97%

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงฯได้แถลงสรุปสถิติรวมปริมาณผู้โดยสาร ในระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ ปี 2565 โดยประมวลผลข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 มีปริมาณผู้โดยสารเดินทางเข้า - ออก ประเทศในทุกมิติการขนส่ง รวม 22,577,983 คน โดยเมื่อพิจารณาปริมาณผู้โดยสารรายมิติการขนส่ง พบว่า ทางอากาศ มีสัดส่วนปริมาณผู้โดยสารสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 97.17 รองลงมา คือ ทางถนน ทางน้ำ และทางราง คิดเป็นร้อยละ 1.30 ร้อยละ 1.18 และร้อยละ 0.35 ตามลำดับ 

“คมนาคม” เปิดสถิติปี 65 นักท่องเที่ยวเดินทางระหว่างประเทศ แตะ 22 ล้านคน

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณผู้โดยสาร ในปี 2565 และ ปี 2564 พบว่า ปริมาณผู้โดยสาร ปี 2565 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 1,543.44 โดยทางน้ำเพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 10,642.85 รองลงมา คือ ทางอากาศ ร้อยละ 1,499.67 ส่วนการเดินทางบนถนนและทางรางไม่มีการเดินทางในปี 2564 
 

ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาปริมาณผู้โดยสาร ปี 2565 พบว่า ในเดือนธันวาคม 2565 มีปริมาณผู้โดยสาร รวม 4,474,834 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2565 ร้อยละ 23.06 และเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2565 ร้อยละ 171.90 โดยเป็น ผู้โดยสารขาเข้า รวม 2,325,093 คน จากค่าเฉลี่ยเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 835,054 คน คิดเป็น เพิ่มขึ้นร้อยละ 178.44

 

สำหรับปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะ ดังนี้


1. ทางถนน มีปริมาณผู้โดยสารเดือนธันวาคม 2565 รวม 50,492 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 39,477 คน คิดเป็น เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.90 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า (พฤศจิกายน 2565) ซึ่งมีผู้โดยสาร 42,683 คน พบว่า มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 18.30 เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางขาเข้าและขาออกประเทศในเดือนธันวาคม พบว่า มีผู้โดยสารขาเข้า 16,223 คน (ร้อยละ 32) และ มีผู้โดยสารขาออก 34,269 คน (ร้อยละ 68) 
 

2. ทางราง มีปริมาณผู้โดยสารเดือนธันวาคม 2565 รวม 5,881 คน ลดลงจากค่าเฉลี่ยเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 17,306 คน คิดเป็น ลดลงร้อยละ 66.02 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า (พฤศจิกายน 2565) ซึ่งมีผู้โดยสาร 16,091 คน พบว่า มีจำนวนผู้โดยสารลดลง คิดเป็นร้อยละ 63.45 เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางขาเข้าและขาออกประเทศในเดือนธันวาคม พบว่า มีผู้โดยสารขาเข้า 2,842 คน (ร้อยละ 48) และ มีผู้โดยสารขาออก 3,039 คน (ร้อยละ 52)

“คมนาคม” เปิดสถิติปี 65 นักท่องเที่ยวเดินทางระหว่างประเทศ แตะ 22 ล้านคน

3. ทางน้ำ มีปริมาณผู้โดยสารเดือนธันวาคม 2565 รวม 78,774 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 17,157 คน คิดเป็น เพิ่มขึ้นร้อยละ 359.14 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า (พฤศจิกายน 2565) ซึ่งมีผู้โดยสาร 71,118 คน พบว่า มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 10.77 เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางขาเข้าและขาออกประเทศในเดือนธันวาคม พบว่า มีผู้โดยสารขาเข้า 40,453 คน (ร้อยละ 51) และ มีผู้โดยสารขาออก 38,321 คน (ร้อยละ 49) และเมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางขาเข้าระหว่างท่าเรือชายแดนและเรือยอร์ช พบว่า มีผู้โดยสารเดินทางผ่านท่าเรือชายแดน 39,767 คน (ร้อยละ 98) และมีปริมาณผู้โดยสารเดินทางด้วยเรือยอร์ช 686 คน (ร้อยละ 2) 

 

4. ทางอากาศ มีปริมาณผู้โดยสาร เดือนธันวาคม 2565 รวม 4,339,687 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 1,599,745 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 171.27 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า (พฤศจิกายน 2565) ซึ่งมีผู้โดยสาร 3,506,318 คน พบว่า มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.77 โดยในเดือนธันวาคมเป็นการเดินทางขาเข้าประเทศ จำนวน 2,265,575 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยเดือนละ 814,335 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 178.21 เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางรายท่าอากาศยาน ในเดือนธันวาคม 2565 พบว่า มีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 3,062,226 คน คิดเป็น ร้อยละ 71 มีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานดอนเมือง 559,555 คน คิดเป็น ร้อยละ 13 และมีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานภูมิภาค 717,906 คน คิดเป็น ร้อยละ 16