“บีโอไอ” จับมือ “เจโทร”ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG

09 ธันวาคม 2565

องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จัดงานสัมมนาออนไลน์ Thailand-Japan Sustainable Business Seminar for Carbon Neutrality เมื่อวันที่ 24 พ.ย. ที่่ผ่านมา

ทั้งนี้เพื่อตอกยํ้าความร่วมมือในปัจจุบัน และศักยภาพของการขยายความร่วมมือในอนาคตเกี่ยวกับ “ธุรกิจที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

 

จากที่ประเทศไทยกำลังดำเนินนโยบายส่งเสริม “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” (ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่ประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว) เป็นแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเองก็มีการดำเนินแผนยุทธศาสตร์ “Green Growth Strategy” อย่างเข้มข้น ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวัน

 

ทั้งสองประเทศจึงสร้างความร่วมมือ พยายามผลักดันเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutral ให้การเติบโตทางเศรษฐกิจและการจัดการสภาพแวดล้อมพัฒนาควบคู่ไปด้วยกัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และในระดับนานาชาติระหว่างทั้งสองประเทศ

 

 

“บีโอไอ” จับมือ “เจโทร”ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG

 

  • จุดกำเนิด MOC ความร่วมมือ

 

ย้อนกลับไปในเดือนมกราคม 2565 เจโทร กรุงเทพฯ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยมีนายฮากิอูดะ โคอิจิ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น (METI) และนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของประเทศ ไทยให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามเพื่อกระชับความร่วมมือกับ BOI ที่ดำเนินตลอดมาจนถึงปัจจุบันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป เพื่อก่อให้เกิด “ห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่ง” ระหว่างญี่ปุ่นกับไทย และสนับสนุนนโยบายที่สำคัญของทั้งสองประเทศ เช่น การพัฒนาโมเดล BCG ในประเทศไทย รวมไปถึงเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยด้วย

 

ดังนั้น เพื่อแสดงถึงความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เจโทร กรุงเทพฯ และ BOI ได้จัดสัมมนาออนไลน์ดังกล่าวขึ้น เพื่อแนะนำนโยบายเกี่ยวกับการริเริ่มความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยมีหัวข้อเกี่ยวกับธุรกิจที่ยั่งยืน (Sustainable) และการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) เพื่อเป็นกุญแจสู่การริเริ่มธุรกิจใหม่ ๆ

นอกจากนี้ ทางโครงการยังได้มีการจัดงานเจรจาธุรกิจขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งมีบริษัทเข้าร่วมกว่า 60 บริษัท และมีหลายบริษัทที่เกิดความร่วมมือทางธุรกิจขึ้นจริง อีกทั้งยังมีการจัดทำ “ทำเนียบผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่ทำธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีเป้าหมายเพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน” หรือ Sustainable Business for Carbon Neutrality Catalog ซึ่งรวบรวมข้อมูลบริษัทญี่ปุ่นที่เข้าร่วม โดยจัดทำเป็นแค็ตตาล็อกสามภาษา ประกอบด้วย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อนำเสนอให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ และขอรับได้ที่เจโทร กรุงเทพฯ

 

  • บีโอไอคลอดมาตรการส่งเสริมใหม่

 

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้าง “เศรษฐกิจใหม่” ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) จำนวน 9 มาตรการ ประกอบด้วย 1.มาตรการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ 2.มาตรการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 3.มาตรการรักษาและขยายฐานการผลิตเดิม (Retention and Expansion Program) 4.มาตรการส่งเสริมการย้ายฐานธุรกิจแบบครบวงจร (Relocation Program)

 

5.มาตรการกระตุ้นการลงทุนในระยะฟื้นฟูเศรษฐกิจ 6.มาตรการยกระดับอุตสาหกรรมไปสู่ Smart และ Sustainability 7.มาตรการส่งเสริมการลงทุน SMEs 8.มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย และ 9.มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

 

ถือเป็นมาตรการเชิงรุก เพื่อตอกยํ้าการเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมใหม่ๆ และศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ นอกจากนี้ บีโอไอได้ปรับเปลี่ยนหมวดกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนจาก 7 เป็น 10 หมวดกิจการ เพื่อให้สะท้อนทิศทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ชัดเจนขึ้น เช่น กลุ่ม BCG กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ดิจิทัล อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และบริการที่มีมูลค่าสูง เป็นต้น

 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายคุโรดะ จุน ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ)ได้ตอบกลับว่า เจโทรเองพร้อมจะร่วมมือกับบีโอไอต่อไปอย่างใกล้ชิด เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจที่ยั่งยืนและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ทั้งนี้ ประเทศญี่ปุ่นก็มียุทธศาสตร์การพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเรียกว่า “Green Growth Strategy” ที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจสีเขียวโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อให้ภาคการผลิตลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนมากขึ้นเช่นกัน

 

เร็ว ๆ นี้ เจโทรยังได้จัดทำแค็ตตาลอกรวบรวมข้อมูลบริษัทญี่ปุ่นที่ทำธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีเป้าหมายเพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งผู้ประกอบการไทยที่สนใจติดต่อบริษัทเหล่านี้ หรือจับคู่ธุรกิจ ก็สามารถขอแคตตาลอกดังกล่าวจากเจโทรได้

 

ตอนต่อไปจะพบกับมาตรการส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนนโยบายของภาครัฐที่จะช่วยส่งเสริมและขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้อย่างไร ที่พลาดไม่ได้คือ ตัวอย่างบริษัทเอกชนทั้งไทยและญี่ปุ่น ที่ประสบความสำเร็จกับการพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG ได้เป็นอย่างดี